Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


avayava

, m. [ts.], (a) limb, member, constituent,
part;
Abh 278; 1163 (viyogâvayavesu, giving the
sense of the prefix
pa-, not in Rūp Ce 84,12-20
Pay fol. gūw. l ≠ Sadd 881,25); — sense of √pis1,
Sadd II 981 (p. 453,4 √piç, sa. Dhâtup § 28,143);
do. of √vind, Sadd II 449 (p.379,29 — √khind,
ib. p.379,30 — √bind or √bhind, sa. Dhātup§3,27;
do. of √saṭ2, Sadd II 268 (p.352,28) = √ṣaṭ, sa.
Dhātup 9,20; — loc. ~e samūhavohārena, Sp (III)
522,21 (. . . ettha "sākhacchedako rukkhacchedako
ti vuccatī" ti ādi nidassanaṁ, Vjb); ~e câyaṁ sam-
udāya-vohāro, Vv-a 201,12; [yathā rukkhe sākhā
~amhi (v. l. yava-rāsimhi ≠ pt ad Sv I 32,11) sam-
uṭṭhito, Ud-a 22,16]; gen. pl. samaṁ saha vā ~ānaṁ
ayanaṁ pavatti adhiṭṭhānan ti samūho 'samayo',
Ud-a 20,15; ~ānam ādhāra-bhāvena paññāpīyati,
Ud-a 22,15 = pt ad Sv I 32,11; — (b) a suffix (opp.
anubandha, q. v.), (Mogg I 23) Pay fol. no v. 8; —
(c) a member in a syllogism; instr, pl. ~ehi, Pj II 397,2
(paṭiññâdīhi, cf. Tikap-a 11,19); — — ifc. v. an-°
(q. v.), dehâ° (Abh 791), dvi-avayava-samudāya°
(Sadd 266,26 (misprint in Ee)), nagarâ° (Ps I 242,3),
pañcâ° (Sadd 919,25), padâ° (Sadd 280,22), mūlâ°
(Pv-a 251,7), vacanâ° (Tikap-a 11,19-20), vatthâ°
(Abh 294), vikalâ° (pt ad Sv (III) 871,30), sabbâ°
(Ap 512,14 = Thī-a 273,22*), samudāyâ° (-tta, Sadd
222,10), sarīrâ° (Pv-a 211,9; Vv-a 53,10; Sadd 254,22
foll).