Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ava-dhāraṇa

, n. [ts.], ascertainment, affirmation,
(emphasis); restriction; loc. ~e, Abh 1117 (sv-appe
'vadhāraṇe mattaṁ); 1159 (dhuvaṁ thirâvadhāraṇe);
1166 (sense of ni ≠ Sadd 885,10*); = yāva-° in cpd.s,
Mogg III 4 (yāva-saddo ~e, . . . ~aṁ ettakatā-paric-
chedo) ≠ Pay fol. ghṛ v. 7; — given as ex. of the
sense
nicchaya of prp. ava, Pay fol.v. 7 (nicchaye
~aṁ ≠ Sadd 882,17), do. of prp. ni(r), Pay fol. gr 3
(~e nicchayo) ≠ Sadd 885,17; — giving the sense
of several particles:
(a ) atho, Pv-a 251,17 (nipāta-
mattaṁ ~(a)tthe vā); (b) iti (Sadd 317,29); (c) eva,
Abh 1152; Pj I 166,25 (ad Sn 222: sabbe va); Pj II
503,12 ('yāvad evā' ti paricchedâvadhāraṇa-vaca-
naṁ); (d) evaṁ, Sv I 26,16—27,32 (ad DN I 1,4);
Pj I 100,2—101,10; II 135,3-14, etc.; Ud-a 8,30; It-a I
22,6; Ps I 4,7, (Sadd 904,29 foll.) etc.; (e ) kho, Pj
II 182,22; 228,2; 394,21 (padapūraṇa-matte ~âdi-
kālatthe vā nipāto); Pv-a 11,21; 18,28; (f) no, Pj I
170,18 (explaining 'na no', Sn 224); Pj II 402,12; (g)
va, Pj II 76,1 (ad Sn 38); — °-(a)ttha, mfn., having
the meaning of
a°, Pj II 76,1; 182,22; Ud-a 8,29, etc.;
°-(a)tthaṁ, ind., for the sake of restriction, Kacc-v 79;
— °-phala, mfn. giving an av° as its result (implying
an
av°); °tta, n. abstr.; abl. ~ā, It-a I 23,23 (cf. pt
ad Sv I 28,31) = Ud-a 12,24 (Ee w. r. °bālattā); —
ifc. v. atthâ° Mhv-ṭ 10,7); — vyañjanâ° (Ps I
6,3; Ud-a 15,19; Mhv-t 10,7); — ° (ind. ~aṁ, Mhv
LXXII 106; cf. Trsl. note). — Cf. next.