Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-rūpi(n)

, mfn. [ts., opp. rūpi(n)] = a-rūpa; m.
~ī attā hoti, DN I 31,7 (≠ III 139,25) = SN III
219,23; ~ī saññāmayo, DN I 195,28; ākāso ~ī ani-
dassano, MN I 127,36 (Ps); ~ī avedano asaññī asaṁ-
khāro aviññāṇo (scil. tathāgato = satto, Spk), SN
III 112,1 = IV 384,2; ~ī bhavissan ti maññitam
etaṁ, MN III 246,14 ≠ SN IV 202,23 foll; ~ī bha-
vissan ti pi 'ssa hoti, SN III 46,29; acc. m. ~iṁ pa-
rittaṁ attānaṁ, DN II 64,7 foll.; m. pl. (a ) ~ī, Ap
87,8 (yāvatā rūpino sattā ~ī vā asaññino) = Th-a
(Ce) 329,22*; (β) ~ino, MN I 410,27 (devā); tayo
~ino khandhā (vedanā, etc.), Dhp-a I 22,15; rūpino
vā ~ino vā (sattā), It 87,18 = AN II 34,14 = SN V
41,24, quoted Mil 217,4; Yam-a 76,13; ~ino dhammă,
Dhs p. 3,3 (As 47,31-33); 147; 1092; 1445; cattāro
dhammā ~ino, Paṭis II 76,26; Tikap 6,19; cattāro
khandhā ~ino, Paṭis II 73,12; 75,10; Abhidh-av
114,11*; Tikap 3,18 foll.; ~ino āhārā, Tikap 5,26; gen.
pl.
~īnaṁ dhammānaṁ, Dhs 19; ~īnaṁ brahmā-
naṁ, Abhidh-av 40,21*-23*; loc. pl. yadi vā rūpīsu
yadi vā ~īsu, DN III 111,11; ~isu, Abhidh-av
36,22*, etc. a-rūpin