Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-rūpa

, mfn. (resp. n. subst.) [ts.], formless, in-
corporeal, immaterial
(cf. arūpi(n) & āruppa), mostly
n. sg. pl. incorporeal existence & immaterial things;
sg.
~aṁ, given as a synon, of nibbāna: Abh 6, Sadd
70,25*, Abhidh-av 82,19*; — Abhidh-av 72,15; 100,10*,
etc.; Rūpārūp 151,3; voc. ~a dūraṁgama ekacāri, Th
1122 (scil. citta); acc. ~aṁ (manasikaroto), DN III
240,22; do. sg. & pl., Yam I 19,21, etc., etc.; abl.
(rūpā + . . . pamuccati), Ud 9,8* (Ud-a); Abhidh-av
40,24*-29*; loc. ~e upapatti = arūp[ū/u]papatti (q. v.),
As 200,28; ~e (opp. rūpa-°), MN I 410,30; Abhidh-av
72,12; 16*; pl. abl. ~ehi, It 62,2 (~nirodho santataro;
lt-a Ee reads āruppehi. cf. Sn p. 147,1); loc. ~esu susaṇ-
ṭhitā, Sn 755 (v. l. asaṇṭhitā) ≠ It 62,9* (~esu asaṇṭhi-
tā; It-a (Ee) reads āruppesu);~esu cittaṁ pakkhandati,
etc., DN III 240,23; Abhidh-av 71,23* (pākaṭā rūpa-
dhammesu, ~ apākaṭā); — m. ~o, Ps II 101,1 (= 'arū-
pī', scil. ākāso); As 200,28 (= arūpa-bhavo [w. r.
°-bhāvo]); ~o atta-paṭilābho, DN I 195,22 (opp. oḷā-
riko and manomayo); m. pl. ~ā (dhammā), AN I 83,2
(opp. sa-rūpā); — ifc. v. rūpârūpa (Abhidh-av 47,19*;
°-bhava, Vibh-a 185,22 foll.; Saddh 228; 480; °-vipā-
ka, Abhidh-av 47,13*). — — °-ka, mfn. = a-rūpa, (a-
cittaka +), Yam I 60,7 foll. etc. etc.; — °-kamma-
ṭṭhāna
, n., meditation on a°; ~aṁ kathento veda-
nāvasena kathesi, Ps I 275,28 ≠ Sv (III) 774,19, cf.
724,8-20; — °-kasiṇa-lābhi(n), mfn., possessed of
(or mastering) a° as an object for meditation; acc. ~iṁ
(= 'arūpiṁ'), Sv (II) 505,14; — °-kāyika, mfn.,
belonging to the class of formless beings; m. pl.
~ā nāma
devā, Mil 317,12 (cf. Trsl. II 187 n. 3); — °-kusala,
mfn., skilled in a°; n. ~aṁ, Abhidh-av 46,12*; m.
pl.
~ā, ib. 40,22*; — °-kkhandha, m. pl. ~ā, the in-
corporeal groups, i. e.
pañca kkhandhā except rūpa; ~ā
hi idha 'bhavo' ti āgatā, Vibh-a 206,6; cattāro ~ā,
Spk II 109,31; Ps I 73,6 (cf. Mp II 280,6: vedanâdayo
. . . tayo ~ā); gen. pl. ~ānaṁ, Tikap-a 67,14; tiṇṇaṁ
~ānaṁ, Vism 488,9; — °-kkhandha-gocara, mfn.,
having
arūpa-kkhandhā as objects; acc. m. ~aṁ ( =
'arūpiṁ'), Sv (II) 505,14; — [°-gāmi(n), mfn., bound
for
a°; m. pl. ~ino, It 62,5* (unmetr. v. l. for āruppa-
(ṭ)ṭhāyino) = SN I 131,13* = 133,1*]; — °-jīvita, n.,
incorporeal form of life
(?); loc. ~e, Abhidh-av 68,35*;
— °-jjhāna, n., meditation on a°; acc. ~aṁ (patvā),
Vism 659,24 (mhṭ: catubbidhaṁ ~aṁ); gen. ~assa
ālambā caturo matā, Saddh 464 (scil. ākāso, etc.);
pl.
~āni, Sv I 219,27 (opp. rūpa-jjhānāni) ≠ (II)
387,22; cattāri ~āni, title of Dhs 265—68; °-jjhāna-
lābhi(n), mfn., having mastered them, Sv I 219,24); —
-ṭṭhāyi(n), mfn., dwelling in the arupa-(brahma-)
loka; w. r. for āruppa°; m. pl. ~ino, It 62,5* (- - ˇ
- ˇ - ; v. ll. °-vāsino & °-gāmino) = Sn 754 (reading
āruppavāsino, but Bi °ṭṭhāyino) = SN I 131,13*
(reading āruppa-ṭṭhāyino, v. l. arūpa-gāmino)]; —
°-taṇhā, f., thirst for a° (existence in the formless
sphere
), DN III 216,5 (rūpa-taṇhā ~ā nirodha-taṇhā;
Sv) = Nidd I 9,1 (— arūpabhave taṇhā, Nidd-a);
Vibh (365,32) 366,4-6; — °-dhamma, m., 'things'
beyond the
rūpa-spñere; pl. ~ā, Mp II 279,12 (324
~ā, opp. 66 rūpa-dhammā); As 347,14; Tikap-a
26,6; 67,15; loc. pl. ~esu, ib. 54,14; — °-dhātu,
f. (cf. sa. ārūpya-dh°) the element (plane) of a°; acc.
~uṁ (kāma-dhātuṁ +), Nidd I 60,23 (= arūpa-
bhavaṁ, Nidd-a); Paṭis I 137,35 (do.); loc. ~uyā
(kāma-dhātuyā+), Vibh 406,28—407,31; do. Yam I
268,13, etc.; do. Pj II 507,20 (tividhāya); nom.pl.
tisso dhātuyo: kāma-dhātu rūpa-dh° arūpa-dh°,
DN III 215,20 = 275,23 = MN III 63,7; do. tisso
dhātuyo: rūpa-dh° arūpa-dh° nirodha-dh°, It 45,22
= DN III 215,21 (cf. Nett 97,20); loc.pl. ~usu, Th
259 (rūpadhātusu + ; = arūpa-bhavesu, Th-a); —
°-dhātu-kathā, f., title of Kv VIII, 6 (p. 372—74);
— °-dhātu-paṭisaṁyutta, mfn., relative to arūpa-
dhātu; m. ~o rāgo sārāgo (scil. arūpa-taṇhā), Vibh
366,5; pl. ~ā, Sv (III) 988,15; — °-dhātu-vepakka,
mfn., ripening in a°-dh°; n. ~aṁ (kammaṁ), AN I
223,34 foll. (see Mp II 334,15); — °-paccaya, m., (cau-
sal
) relation to a°; acc. ~aṁ vinā, Tikap-a 26,4 foll.;
— °-pariggaha, m., grasping of a°; ~o, Ps I 275,31 =
Sv (III) 721,36; Ps IV 104,14; — °-puñña, n., merit
in
a°; pl. ~āni, Abhidh-av 40,27*; yāni c' ~āni sarū-
pen' īritāni, ib. 100,4*; — °-ppaṭisaṁyutta, mfn., re-
lative to
a°; m. ~o, Paṭis II 41,5 (vimokkho), cf. arūpa-
dhātu-paṭisaṁyutta above; — °-brahma-lokā, m.pl.,
the four immaterial Brahma worlds
, Childers referring
only to
Burnouf Lotus 811; MTD App. p.253 (ākā-
sânañcâyatana (q. v.) + ; DN II 156,8 foll.; cf. Ps V 56,5
& arūpâvacara below); — °-bhava, m., formless exist-
ence (in the Arūpabrahmaloka); ~o, AN I 223,35 foll.;
kāma-bhavo rūpa-bhavo ~o, DN II 57,22; III 216,10;
SN II 3,11; IV 258,28; AN III 444,18; Vibh 137,8
quoted Vism 571,29; ~o nāmokāso nāma, Tikap-a 26,1
foll.; Dhātuk 15,4; acc. ~aṁ, Nidd-a Ee I 188,35 ( =
'arūpadhātuṁ'); dat. ~āya, AN IV 404,10; loc. ~e nib-
battissāmi, Ja I 55,4; ~e (kāmabhave + ), Nidd I 48,1;
~e chanda-rāgo arūpa-taṇhā, Sv (III) 988,19; ~e taṇ-
hā, Nidd-a Ee I 41,17 (= 'arūpa-taṇhā'); ~e avijjā
~e saṅkhārānaṁ paccayo hoti, Vism 199,2; ~asmiṁ,
Vibh-a 204,23; dve~ā,Vibh-a 185,23; — [°-bhāva, m.,
As 200,28 read arūpa-bhavo]; — °-magga-samaṅ-
gi(n)
, mfn., possessed of the way of a°; m. ~ī, Nidd
I 280,14 (= arūpasamāpattiyā gamanamaggena apa-
rihīno, Nidd-a); — °-rāga, m., lust after a°; r[ū/u]pa-
rāgo + ~o, DN III 234,20 ≠ Paṭis II 95,3; acc. ~aṁ,
AN III 422,16-25 (kāma-r°, rūpa-r° +); abl. ~ā, Paṭis
II 37,9; 142,12 foll.; Nidd I 27,21 (= arūpabhave
chandarāgā, Nidd-a); ~o arūpadhātu-pariyāpanno ti
kathā, title of Kv XVI 10 (p.539— 541); — °-loka, m.,
the world of the formless; loc. ~e pi saṅgam apahāya,
Saddh 494; ~e pana rūpam eva n'atthi, Rūpārūp
150,30: — °-vavattha-bhāva-dukkara-pañha, m.,
title of Mil 87,20 (only in Se;); — [°-vāsi(n), dwelling
in
a°; m. pl. ~ino, Sn 754 = It 62,5* (reading °-ṭṭhā-
yino, q. v.)]; — °-vipāka, mfn., being a "result of" a°;
n. pl. cattāri ~āni (scil. catubbidhaṁ viññāṇaṁ),
Vibh-a 152,3 = Vism 546,10; — °-vibhāga, m., title of
a section in
Rūpārūp p. 151—59; — °-samkhāta,
mfn., called incorporeal; m. ~o attā, As 360,22; f.
dhātu, Nidd-a (Ee) I 44,18 (= 'arūpa-dhātu'); —
°-saññi(n), mfn., neg. of rūpa-saññi(n) = not having
the perception of form; m.
ajjhattaṁ ~ī, DN II 110,15
foll. = III 260,15 foll. = AN I 40,17 foll. ≠ Dhs 204
foll.; MN II 12,32 ≠ III 222,13; Ud 71,11* (Ud-a
349,6 foll.); — °-santati, f., immaterial continuity; rū-
pa-santati +, As 420,15 = Vism 431,30 (quoting the
Saṁyutta-bhāṇakas); — °-samāpatti, f., "attain-
ment" of
a°; instr. ~iyā, Nidd-a ad Nidd I 280,14; ~iyā
rūpakāyato vimutto, Sv (II) 514,4 = Ps III 188,8 =
Mp ad AN IV 10,26 ≠Pp-a 191,2; °-nimittaṁ, ind.,
Sv I 119,10; pl. catasso ~iyo, Paṭis II 40,17—41,28;
As 209,23 = Vism 338,29 (reading āruppa-°), cf.
Abhidh-av 103,23*-24*; gen. pl. catunnaṁ ~īnaṁ
ekekato vutthāya, Ps III 188,9 = Mp ad AN IV
10,26 ≠ Pp-a 191,9; As 202,16; Nidd I 280,6-7; —
°-sammasana-naya, m., title of Vism 617,17—618,12;
— °-sahagata, mfn., accompanied by (the idea of) a°;
gen. pl. ~ānaṁ samāpattīnaṁ (scil. lābhī), Pp 11,14
foll. (Pp-a) — 62,3 foll. (Pp-a), quoted Sadd 465,17; —
"ârammaṇa, mfn., havingfor object (of meditation);
n.
~aṁ(sukhaṁ; opp. rūpârammaṇa), AN I 82,12-14;
— °âvacara (1) m. — arūpa-brahmaloka; Yam I
119,1-2; loc. ~e, Yam I 66,9; 232,31—233,3; II 82,34
foll.; — (2) mfn., related to, experienced in, or frequent-
ing the realm of formlessness; m.
~o (phasso), Nidd I
52,20; 222,26 (Nidd-a); Tikap-a 27,8 (kāmâvacaro +,
scil. kiriyahetu); f. ~ā bhūmi, Paṭis I 83,28 (kāmâva-
carā bhūmi +); n. ~aṁ (cittaṁ), Abhidh-s 1,9;
Abhidh-av 14,19; Vism 453,28 (cf. 452,30); gen. ~as-
sa kusalassa kammassa, Dhs 502—3; m. pl. ~ā,
It-a II 42,16 (= 'āruppa-tthāyino'); ~ā (dhammā),
Dhs 1260; 1265; 1281, etc.'; 1284 (As 388,8); Nidd I
2,3; Paṭis I 101,17; 132,24 (acc. pl. ~e dhamme); II
230,8; ~ā (vipākā), Dhs 1037; m. gen. pl. ~ānaṁ:
Yam I 71,33; 72,5; — (3) do. mfn. in several cpd.s;
°-kusala, n., Dhs p. 60,3 (title of Dhs 273—76),
°-kusalāni, Nāmar-s 3,14; 4,4; °-kusala-cittāni,
Abhidh-s 3,24 (cattāri); dvādasa °-kusala-vipāka-
kriyā-cittāni, ib. 4,6; °-kriyā-cittāni; ib. 4,5 (cattāri);
Abhidh-av 14,1-4; Nāmar-s 6,9; °-devatā, Sv(II) 678,5;
°-loka, Ps III 122,29; °-vipăka-cittāni (cattāri),
Abhidh-s 4,2; Nāmar-s 5,25; °jjhāna, n., Ud-a
186,22 (catubbidhaṁ); Sv (II) 514,14; °-paṭisandhi, f.,
Abhidh-s 22,2 (apāya-p° +); °-samādhi-bhāvanā-
niddesa, m., title of Abhidh-av etc XV (p. 100—103);
°-samāpatti, f., "attainment" of a°; gen. ~iyā lābhī,
Pp 38,3; pl. ~iyo (catasso), Paṭis I 85,16; °-hetu,
m.; pl. cha ~ū, Dhs 1053 ("the six causes operative
in
a°").