Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ariya-sacca

, n. [sa. ārya-satyaḷ, the sublime
truth
(esp. pl.the four great truths (Vism 494—516,
Vibh-a 83—124) viz. concerning dukkha, dukkha-
samudaya, dukkha-nirodha, magga, q. v.); (a) sg.
~aṁ, Vin I 10,26 foll. (dukkhaṁ ~aṁ . . . dukkha-
samudayaṁ ~aṁ . . . dukkha-nirodhaṁ ~aṁ . . .
dukkhanirodha-gāminī patipadā ~aṁ), cf. DN I 189,6
foll.; DN III 277,9 foll.; MN I 185,3; II 10,22 foll; SN
V 422,3 foll.; AN I 176,37 foll; Paṭis I 37,19; para-
maṁ ~aṁ, MN III 245,20 (scil. nibbānaṁ); cf. DN
II 41,14-15 (yā Buddhānaṁ sāmukkaṁsikā dhamma-
desanā, taṁ pakāsesi: dukkhaṁ samudayam niro-
dhaṁ maggaṁ) = MN I 380,2; loc. ~e (dukkhe,
ariya-sacca(= cattāri ~āni, Pj I 185,29 referring to Vism 494,2
foll); Khp VI 9 = Sn 230; Thī 453 (na bujjhare
~āni; Thī-a: dukkhâdīni ~āni na paṭibujjhanti);
cattāri ~āni, Khp IV (p.2,16); Pj I 81,10 foll.; DN
III 277,9; AN I 176,28 (= ariyabhāvakarāni ariya-
paṭividdhāni vā saccāni, Mp II 281,1); Paṭis I 5,8;
Vibh 112,30; Abhidh-s 35,11; cattāri ~āni
[ - ˇ - - ˇ ] samma-ppaññāya passati, Dhp 190 ≠ yato ca
~āni . . ., It 17,20* (It-a) = SN II 185,22* (Ee wrongly
omits
ca); vijāneyya ... cattāri pi [so metr. v. l.]
~āni, Thī 215 (Thī-a); SN V 415,29 (abhisamesum);
Thī-a 291,22; Ud-a 145,23 (pativijjhati) = Ps I 83,14;
Vibh-a 83,5 foll. ≠ Vism 494,2 foll.; tīṇi ~āni ṭha-
petvā ekaṁ dukkha-saccaṁ gahetvā, Ps II 219,33;
~āni pākaṭāni karoti, Mil 39,10; — gen. pl. ~āna(ṁ)
dassanaṁ,'Khp V 10 = Sn 267 (Pj I 151,24); ~āna(ṁ)
kovidā, Vv 133 (Vv-a: catūsu ~esu kusalā nipuṇā);
catunnaṁ ~ānaṁ ananubodhā, etc, Vin I 230,27
231,6* = DN II 90,9—91,1* (Sv: ariyabhāvakarānaṁ
saccānaṁ); MN III 248,10 foll.; SN V 415,15 (abhisa-
mayāya); Mil 121,9 (pativedhāya); — loc. pl. catūsu
~esu, Nidd II 141,12 '(Nidd-a); DN II 304,23
314,9; MN I 62,19-33; 184,31; SN V 422,31; AN III
12,11 = Paṭis II 14,8; Nett 19,20; — °-desanā, f.,
discourse (sermoṅ) on a°; Ud-a 283,15 = Sv I 277,32
= Ps III 92,11;— —ifc. v. catu-° (Ps II 219,31).