Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

ariya-dhamma

, m., (a) the law (or principles)
of the a°, ɔ: the dharma taught by the Buddha;
(b) the state (rank) of an a°, or = ariya-magga (cf. Kv-a
102,11); nom. ~o, Ja I 236,21 (b?); Ps II 120,10; ~o
'va pāṇinaṁ, Th 660; acc. parovaraṁ ~aṁ, Sn 353 ( =
catusacca-dhammaṁ, Pj); [~aṁ kusalā vadanti, Sn
783 (Nidd; = anavajjadhammaṁ, Nidd-a), mfn. see
below
]; ~aṁ samādāya, AN III 213,20*; ~aṁ asotu-
kamyatam appahāya, AN V 145,18 foll.; ~aṁ . . . de-
sissāmi, AN V 241,6 = 274,15; ~aṁ (jhāna-vipassanâ-
bhiññā-arahattamaggañāṇa-saṁkhātaṁ), Ja I 110,7';
[Sv (II) 643,13 w. r. in the pratīka, for DN II 214,11
1ariya-dhamma76,28* (= sundara-dhammena parisodhenti, Ct.); gen.
~assa akovido, Dhs 1003 (As 351,1) = MN I 1,13(= sa-
tipatthānâdibhede ariyadhamme akusalo, Ps = As) =
135,28 = III 227,26 = SN III 3,13 (Spk = Ps) = IV
287,18 — Nidd II 81,29 (Nidd-a — Ps); ~assa kovido,
MN I 136,3 = SN IV 287,28; ~assa avakkanti, Pp 13,1
(= lokuttara-dhammassa, Pp-a); abl. ~ā apakkanto,
Ja III 468,8* (= sappurisa-dhammato, Ct.); loc. ~e,
MN III 187,6* (coditā na-ppamajjanti~ekudācanaṁ);
~e ṭhito naro, AN II 69,2* (= pañcasīla-dhamme
patitthito, Mp); ~e avinīto, Dhs 1003 (As 351,3) —
MN I 1,13 (Ps I 22,18) = 135,29 = SN III 3,13 (Spk -
Ps) = IV 287,18 - Nidd II 81,30 (Nidd-a = Ps); ~e
suvinīto, MN I 136,4 = SN IV 287,28; — ifc. v. an-°;
— — °-pakāsaka, mf(~ikā)n.; propounding the noble
truth(s ); f. pl. ~ikā Theragāthā, Th-a Ce 1,16*;— °-pa-
daṭṭhāna
, n., the proximate cause of a° (b); pl. ~āni,
Vism 61,32 (scil. appicchatā, etc.; = parisuddhasīlâdi-
dhamma-padaṭṭhānāni, mhṭ); — °-maya, mfn., con-
sisting of
a°; n. ~aṁ dhanaṁ, Thī-a 240,29 (saddhâdi-
dhanaṁ viya; = 'ariyaṁ dhanaṁ' [w. r. ariya-dha-
nam]); — °-lābhi(n), mfn., in possession of a° (b);
m.
vipassanāya yuttabhāvassa phalena ~ī, Ja I
236,27; °-i-bhāva, m. abstr., ib. 236,24 (acc. ~aṁ); —
°-vipāka, m., the result of a° (b); ~o, Kv 355,5 foll.
(= maggasaṁkhātassa ariya dhammassa vipāko,
Kv-a 102,11 foll.); — °vipāka-kathā, f., title of Kv
VII, 9 (p. 355—57); — °-sannissita, mfn., connected
with
a°; acc. f. ~aṁ vācaṁ bhāsati, Nidd I 226,11 ( =
lokuttara-dhamma-paṭibaddhaṁ, Nidd-a); — °-sa-
vana
, n., the hearing of a°; DN II 214,13.