Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ayo-maya

, mfn. [ts.], made of iron; Kacc-v 374;
f. ~ā bhūmi, AN I 142,1* = Nidd I 405,3* = Pv 70
= 686 = Ja V 266,21* = MN III 167,16* = 183,27*;
nom. n. ~aṁ, Ja IV 492,8 (caturassa-sālaṁ, sic Ee;
Cks
caturassālaṁ, read catussālaṁ (cf. Bd); pt (B?)
catusālan ti catukkoṇaṁ; cf. Cp-a (Ce) 153,25:
ayo-maya. . . ayogharaṁ, q. v.); acc. n. aya-mayaṁ daṇḍa-
lekhanaṁ {"an iron style"), Bu-up 50,9; instr, m.
~ena pākārena Pv-a 52,21; n. ~ena sallena, Nidd I
5,15; m. pl. ~ā (gehasambhārā), Ja IV 492,8; f. pl.
~ā simbaliyo, Ja V 269,13* (in hell); instr.pl. ~ehi
phālehi, Ja V 268,27* (prob. w. r. for vālehi; see aya-
makaci-vāla above); — °-kūṭa, m. = ayo-kūta;
instr, pl. ~ehi, Sn 669; — °-tta,' n. abstr.; Vv-a 335,25
(abl. samantato ~ā āyasaṁ); — °-paṭṭa; m. = 1aya-
paṭṭa (q. v.); pl. sāṭakā pajjalitā ~ā hontu, Pv-a 43,1;
— °-patta, m. = ayo-patta (q. v.); acc. ~aṁ, Sīmā-v
28,1; — °-patta-pidhāna, n., a cover for that; ib.
28,3; — °-vijjhana-kaṇṭaka, m(ayomaya+ vijjhana.
[verbal noun of √vyadh, vidh] + kaṇṭaka), an iron
thorn for piercing;
Abh 993 (= 'sikharaṁ').