Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-mogha

, mfn. [ts.], unerring, unfailing, not in
vain, efficacious; m.
~o ayyāya ovādo, Thī 126; ~o
tuyham ovādo, Th 334; acc ~aṁ divasaṁ kayirā,
Th 451 (= avañjhaṁ, Th-a); ~aṁ raṭṭhapiṇḍaṁ
a-mogha72,1-8); f. ~ā mama pucchanā ahu, Sn 504 (cf.
amūḷha-pañha); ~ā pabbajjā, Sn 567 = Th 837; DN
II 251,7 (~ā pabbajjā ahosi avañjhā saphalā sa-
udrayā (so v.L, cf. next); = sa-vipākā, Sv); ~ā ṭe
kuṭikā katā, Th 56 (= ayaṁ tayā katā kuṭikā ~ā
avañjhā saphalā sa-udrayā, yasmā arahatā . . . pari-
bhuttā, Th-a); n. kacci 'ssa j-^^[ taṁ amoghaṁ, Sn
354 =s= Th 1274; ~aṁ kira me puṭṭhaṁ, Sn 356 = Th
1276; ~aṁ tassa jīvitaṁ, Th 203; do. Th 508 = SN I
232,26* = AN II 57,11* = IV 6,19* (quoted Dhp-a II
34,19*); ~aṁ buddhasāsanaṁ, Thī 150; tam me ~âṁ
savanaṁ, Th 996; pt. f. ~ā, Ja VI 26,16* (ratyo [so
Sadd 200,2:i] ~āgacchanti; Ct.: 'ratyā' (forratyo?) ti
rattiyo, tā hi imesaṁ sattānaṁ āyuñ ca vaṇṇañ ca ba-
lañ ca khepentiyo va 'gacchanti'; i. e. not without
effect
); kāyo ~ā gacchanti, ib. 14*; loc. ~āsu vajan-
tīsu (ɔ: the nights), ib. 12* (cf. Utt XIV 21,23); —
°-kathā, f., unfailing speech; acc. ~aṁ (advejjha-
kathaṁ ~aṁ niyyānika-kathaṁ kathentena Bhaga-
vatā saddhiṁ), Ps II 198,3; — °-kamma, mfn., not
without effect; m.
~o, Mil 248,30 (in the cpd. °-dhuva-
siddha-kammo, scil. bhisakko); n. ~aṁ (do. bhisak-
kaṁ), Mil 247,11-15; — °-vacana, mfn., not speaking
in vain; m.
~o, Sadd 74,21* (scil. sammāsambuddho);
pl. ~ājinā, Bv II 110 (advejjhavacanā Buddha + ; =
avitatlīa-vacanā, Bv-a); ~ā Buddha bhagavanto
tathavacanā advejjhavacanā, Mil 141,4.