Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-mūḷha

, mfn. [sa. a-mūḍha, neg. pp. of √muh],
free from moha, i. e. (a) with full consciousness, (b)
having recovered one's wits, (c) unbewildered, (d) in-
telligent, clever; m.
~o gabbham essāmi (v.l. issāmi),
DN II 286,4* (a; = niyata-gatikattā ~o hutvā gab-
bhaṁ upagañchissāmi, Sv) ≠ Kl. Turf. IV 107,16*;
a-mūḷha203,30; 195,38 (+ vijjāgato); As 129,3 (d; ~o hi
hitâhitaṁ ñatvā . . . dīghâyuko hoti); Vin V 165,11.*(c;
aratto aduṭṭho ~o, opp. ratto duṭṭho ca mūḷho ca;
cf. Ps II 349,13-14); gen. ~assa amūḷha-vinayaṁ deti,
Vin II 81,14, (b, etc.; see °-vinaya beīow); 82,3; MN II
173,13 (d; tathā vacī-samācāro, yathā taṁ ~assa);
pl. ~ā, Mp II 37,21 ad AN I 35,20 (d; = 'ajaḷā'); —
°-citta, mfn., uninfluenced by moha; pl. ~ā, Vin II
89,38 (aluddha-cittā . . . aduṭṭha-cittā . . . ~ā viva-
danti); — °-pañha, mfn. [cf. amoghā . . . pucchanā,
Sn 504 (≠ ib. 356)], successful in questioning; m. ~o,
DN II 286,8* (no Ct.; so 'haṁ amūḷhapañhas-su; as
to
sandhi cf. tayas-su, Sn 231); — °-vinaya, m.,
"verdict of past insanity", granted to one who is not
longer insane; mostly combined with forms of
deti:
m. ~o (dātabbo; sammukhā-vinayo, sati-vinayo +),
Vin IV 207,4 = 351,4 = MN II 247,8 foll. = AN IV
144,5; AN I 99,23 (paññatto; = ummattakassa bhik-
khuno ~o paññatto, Mp) = Vin V 223,36; acc.
sativinayârahassa ~aṁ detu, Vin I 325,35 foll.; amū-
ḷhassa ~aṁ detu, Vin II 81,14 foll.; instr. ~ena (sam-
mukhā-vinayena +), Vin II 99,22 foll. = V 103,2
foll.; gen. tīṇi adhammikāni ~assa dānāni, Vin V
121,23; — °-vinayâraha, mfn., worthy of amūḷha-
vinaya, Vin I 325,35 foll; V 220,12.