Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


abhi-sambujjhati

, pr. 3 sg. [sa. *abhi + sam-
budhyate, √budh], to attain perfect understanding
of
(paron, with sammā-sambodhiṁ); to become a
buddha; yañ ca . . . rattiṁ Tathāgato anuttaraṁ
sammāsambodhiṁ ~ati, DN II 134,6 = III 135,13 =
It 121,21; yañ ca piṇḍapātaṁ bhuñjitvā Tathāgato
anuttaraṁ sambodhiṁ ~ati, DN II 136,4; + abhi-
abhi-sambujjhatiIII 139,22 (scil. lokadhammaṁ); 3 pl. ~anti (saccāni
yathābhūtaṁ), SN V 416,21-22; 434,15; aor. 3 sg.
~bujjhi (saccāni), Nidd I 457,19 (= bhusaṁ sammā
paṭivijjhi, Nidd-a); Pv-a 19,26 (sammāsambodhiṁ);
1 sg. ~iṁ, Spk I 254,28; 3 pl. ~iṁsu, DN II 83,23
(do.); SN V 161,1 (do.); 416,17 foll. (yathābhūtaṁ);
433,29-30; aor. part. [act. ~dhaṁ, SN I 210,17*
B-mssl], med. m. ~budhāno, Dhp 46 (= bujjhanto
jānanto, Dhp-a); Sadd 395,14; fut. 1 sg. ~issāmi,
Ud-a 149,9 (shall become a Buddha); 3 pl. ~issanti,
DN II 83,28 (sammāsambodhiṁ); SN V 161,7; 416,18;
434,2; abs. ~itvā, SN II 25,21 (+ abhisametvā); III
139,22; Sās 35,21; 36,33; pp. ~buddha, mfn. (q. v.);
cf.
abhisambodhi.