Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


abhi-rūhati

, pr. 3 sg. [abhi + sa. rohati (ru-
hati), √ruh (cf. jūhati and sa. gūhati); sometimes
written
(and [Thī 378] scanned) °-ruh-°, misspelt
abhi-ruyhati; cf. Tr. Notes p. 78], to ascend, mount;
to step upon; to go into
(acc); Sadd 883,9 (from Rūp)
≠ Pay ḷol. gr v. 7 (sense uddhakamma of the prefix
abhi); 3 sg. ~ati, Dhp 321; Th 1058; Ja V 446,24'
(thalaṁ); Mil 220,24(kaṇṭakâdhānaṁ); 3 pl. ~anti
(pakati-yānakaṁ), Dhp-a I 391,4 (Ee abhi-ruyhanti);
Ja V 275,12' (Simbali-niraye; = 'sajanti'); Ps II
abhi-rūhati~anto, Th 271 (caṅkamaṁ); [abhi-rūhante, Dhp-a
III 350,9 v. l. (w. r.) for a-virûhante]; part. med. m.
~amâno (pāsādaṁ), Ja III 122,29; f. pl. ~amānā, Ps
II 372,30 (Ee spelling °-ruyhamânā); — imper. 2 sg.
~a, Thī 378 ([ ˇ ˇ ˇ ˇ ] sayanaṁ); Ja II 333,2 (Cks
°ruh°; °nāvaṁ); V 389,6' (Buddhâdīnaṁ maggaṁ);
3 sg. ~atubhante Bhagavā dussāni, MN II 92,24; 3 pl.
~antu (hatthī), Ps III 16,14; Ud-a 80,34 (pabbataṁ)
= Dhp-a II 211,1; 2 pl. ~atha (rathaṁ), Ja III
476,27; Dhp-a I 108,15 (pupphâsanaṁ; spelling abhi-
ruyhatha); — pot. 3 sg. ~eyya (ratha-vinītaṁ), MN I
149,5; Mil 237,23 (nāvaṁ) ≠ quoted Sv (III) 901,21
and Ps (Se) III 528,1; — aor. (α) 3 sg. °-rūhi (or
°-ruhi), Ja I 59,11 (pāsādaṁ); III 220,1 (atavi-
mukhaṁ); IV 139,1 (nāvaṁ); 283,18 (uddhaṁ; Bd
abhi-ruyhi); 349,11 (udumbaraṁ); VI 588,20 (hat-
thiratanaṁ; Ee °-ruyhi); 591,10 (°-ruyhi; — √āruyhi'
or] 'ārūhi'); 592,27 (pāsādaṁ °-ruyhi); Ud-a 78,17
(nāvaṁ); 2 sg. °-rūhi, Ja II 388,13 (mā ataviṁ ~);
1 sg. °-rūhiṁ (ratha-vinītaṁ), MN I 149,24; 3 pl.
°-rūhiṁsu (pāsādaṁ), Ja III 505,26 (Bd °-rūyhisuṁ);
— (β) abhi-rucchi, Ja VI 272,5* (metr. ābhi-r°;
Vepullaṁ [metr. - ˇ - ] ~; = Vepulla-pabbataṁ
°-rūhi, Ct.); Mogg-v VI 34 (Pay); — inf. ~ituṁ,
Ja IV 333,28; Ps (Ee) III 111,10 (rukkhaṁ); Ps (Se)
III 628,18 (rājā taṁ abhirūhitu-kāmo hoti) ≠ Sv
(II) 625,3 (ārohitu-k°); —abs. (α) °-ruyha, Sn 139
(v. l. Bai & Pj for ā-ruyha); do. Ja IV 356,20* (so Cks;
Bd Ee
āruyha); Ja I 259,22 (rathaṁ); III 189,11 (nā-
vaṁ); V 91,17' (giriṁ; = 'āruyha'); 444,15 (pāsādaṁ);
Ud-a 80,35 (pabbataṁ); 383,19 (pāsādaṁ); Dhp-a I
220,17 (do.); Pv-a 75,16 (do.); 152,24 (Ee °-ruyhitvā
for °-ruyha; cf. v. l.); 271,26 (nāvaṁ); Vv 689 (~
[ ˇ ˇ - ˇ ] nāgaṁ ... ~ [ ˇ ˇ - ˇ - ; thus orig, abhi-
rūhiya] gaja〈pa〉varaṁ; Vv-a: puna 'abhiruyhā' ti
ettha anunasika-lopo daṭṭhabbo, 'abhiruyhaṁ' āro-
hanīyan ti vuttaṁ hoti); Ps (Se) III 628,21 (nisseniyā
~) ≠ Sv (II) 625,6 (āruyha); — (β) °-rūhiya (pabba-
taṁ), Thī 27 - 29 (= °-rūhitvă, Thī-a, cf. Vv 689
above); — (γ) °-r[ū/u]hitvā, DN I 49,30 (ārohanīyaṁ
nāgaṁ); II 21,24 (bhaddaṁ yānaṁ); MN II 49,19
(do.); 93,6 (pāsādaṁ); III 132,6 (nāgaṁ); Dhp-a I
166,8 (abhiruhana-maggaṁ katvā °-ruhitvā); Ja I
50,20 (pabbataṁ); II 128,10 (nāvaṁ); IV 351,1 (ruk-
khaṁ) ; VI 271,6 (sindhavaṁ); Ud-a 81,34 (pabbataṁ);
Ps II 372,31; Mil 47,17 (māḷaṁ); — [(J) °ruyhitvā,
w. r. Kacc-v 277 (Ee p. 129,18 foll.)]; — grd. °-rūhi-
tabba, mfn., Mil 194,24 (n. ~aṁ) and (accord. to Vv-a
253,6)°-ruyha, mfn., see above abs. (a); — pp. abhi-
rūḷha (q. v.); caus, abhi-ropeti (q. v.).