Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


apūpa

, m. [ts.; another form is pupa (ts.) and
pūva, q. v.], a cake; Abh 463 ('pūpâpūpā' tu piṭṭhako;
Abh-sūci: a-kāra-yutto pūpo apūpo, yathā lāpu alāpū
ti); acc. pl. ~e, Ja V 20,19* (khādassu ca (Mss. ce) tvaṁ
madhunā ~e); °-khādana, n., eating cakes; Sp-ṭ ad
Sp I 24,10 ('āpūpiko' ettha apūpa-saddena apūpa-
khādanaṁ viya); °-jāti, f., a kind of cake; instr. pl.
apūpabhakkhaṇa, āpūpika, āpūvika.