Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


apa-viyūhati

(or °vyūhati), pr. 3 sg. [apa + vi
+ √ūh; also written apa-bbūhati, °byūhati, cf. apo-
hati]; to put out of the way, to remove; Vin-vn 54
(Ee apa-byūheti, v. l. ~ati, scil. bhaṇḍaṁ) from Sp
(II) 316,24 (°vyūhanto = 'heṭṭhā ṭhitaṁ gaṇhis-
sāmī' ti hatthena dvidhā karonto, Sp-ṭ); aor. 3 sg.
apa-bbūhi (paṁsuṁ), Ja I 265,12; abs. apa-viyūhitvā
(sevāla-paṇakaṁ), AN III 187,25 (v. l. apabbūhitvā;
= apanetvā, Mp); do. Ps (Ee) III 63,3 (dantakaṭṭhāni,
Ee app°, v. l. apa-byūhitvā); Ps II 302,19 (kacavaram;
Ee & Ck w. r. apabbahitvā for apabbūhitvā, Tr., v. lI.
pabyūhitvā (B), pabyūhetvā (Se) ≠ Dhp-a I 266,2:
viyūhitvā, = paha koṭa, gp). — caus. aor. 3 sg. apa-
vyūhāpesi (paṁsuṁ), Ja IV 349,14 (Ck apahāpesi ɔ:
apaharāpesi, Tr).