Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


2

apa-cita

, mfn. (ts.; pp. of apa-√ci2; cf. apa-
cāyita), honoured, esteemed; Kacc-v 645; m. ~o. Sn
335—336; Th 186 (~o apac[in]eyyānaṁ) = SN I
175,6*; sakkato, garukato, mānito, pūjito, ~o, Vin III
90,1 (= apaciti-ppatto, Sp); Ud 6,27 (Ud-a 79,29;
80,6); DN I 130,28; II 138,17; MN II 166,5-6; SN II
2apa-citaMil 21,25; dhammo ~o, Ja V 339,27* (= pūjito, Ct.);
in cpd.
, Vv 401 (if not apacit' [ɔ: apacită with active
sense
] atthadhamma-kusalaṁ; but cf. Vv-a 164,15-20),
f. ~ā, Vv 40 (= pūjitā, Vv-a); pl. ky assa ~ā assu,
SN I 178,23* (Spk: apacitiṁ dassetuṁ yuttā bha-
veyyuṁ); 26*; sakkatā+, SN IV 117,8; na ~ā, SN
II 119,27 (asakkatā +); santo ~ā, asanto parivajjitā,
Ja V 378,5* foll; ~ā ty-amha, ib. V 380,11*; n. pl.
~āni, [Ap 599,10, better v. l. and Ce puññān' upacitāni];
Ja IV 75,22* (mettāya niccaṁ ~āni honti (metr. nic-
câpac°); = mettāya ~ā honti mānitā, Ct.). — Ifc
v.
lokâ°.