Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

andha

, mfn. [ts.], (a) blind (on both eyes; cf.
kāṇa; complement a-cakkhuka, poet hata-cakkhu see
under
(b)); Abh 321; (Sadd 548,25 derives from √andh;
Kacc 666 from √am); m. ~o, Th 321 (~o va siyā sama-
visamassa adassanato); 501 (cakkhum' assa yathā
~o), quoted Mil 367,20*; Th 1026 (~o padīpa-dhāro
1andha192,11*; 206,10*; V 119,25' (vissaṭṭhayaṭthi viya
~o, cf. andha-veṇi); Ps II 336,13 (yaṭṭhi-koṭiṁ ga-
hetvā ~o viya), cf. Vism 411,21 (yathā pana ~ā
yaṭṭhiṁ amuñcitvā va gacchanti); Mil 367,12 (kuk-
kuṭo sacakkhuko pi rattiṁ ~o hoti); acc. ~am +
mūgaṁ, badhiraṁ, etc., Vin I 91,15 (not admitted
to
pabbajjā; andha here = jaccandha, Sp); gen.
~assa, Mil 119,12; ~assa pabbatârohaṇaṁ, Mp I
113,12 = Ps (Ee) III 2,14 = Sv I 43,14 (see accḥa-
riya); ~assa daṇḍaṁ sayam ādiyāsi, Pv 555 (Pv-a
241,4); ~assa upakkhalanaṁ, Vism 582,29 = Vibh-a
195,32; nom. pl. ~ā, Ja VI 80,3* ≠ 82,1*; acc.
pl. m.
~e, Ja VI 80,20*; ~e jiṇṇe mātāpitaro,
MN II 48,29; gen. pl. ~ānaṁ, Ja VI 89,28* (for
acc
). — (b) mentally blind, foolish, unenlight-
ened; confused, bewildered;
~o, Th 316(= kāmarāgena
~o, Th-a); Thī 394 (voc. ~a; = bāla, Thī-a); 441
(~o v'atto akallo; = kāṇo, Thī-a); brāhmaṇo . . .
~o acakkhuko, MN II 202,1; paribbājakā ~ā acak-
khukā atthaṁ na jānanti, Ud 67,34 ≠ DN I 191,1!
(Sv); Pp 30,26 (puggalo; + ekacakkhu dvicakkhu)
= AN I 128,32 (cf. ~assa hata-cakkhuno, ib. 129,26*);
giddho mohena ~o, Pv-a 3,23 ;kulavasena ~o hutvā, Mil
223,10; yesaṁ hi paññā-cakkhuṁ n'atthi te ~ā eva,
Dhp-a III 174,20; — ~am akāsi Māraṁ, MN I 159,14
(Ps; quoted Nidd II 148,35) = 174,10 = AN IV 434,16
(reading antam akāsi Māraṁ, cf. *anta (4)). — (c) dark,
obscure
(combined with tama(s) & timisā); Abh 72
(andhan tamaṁ); ~aṁ tamaṁ tadā hoti, It 84,3*
foll. (unmetr. v. l. andha-tamaṁ), quoted Nidd I 15,24*
foll. (= bahalandhakāraṁ, Nidd-a), and Ps (Ee) III
133,1*) ≠ AN IV 96,23* (Ee andha-tamaṁ; = an-
dhabhāva-karaṁ tamaṁ bahala-tamaṁ vā, Mp);
SN V 442,25 foll. (andhan tamaṁ tadā hoti andha-
kāra-timisā, v. l. andha-tamaṁ); Ja VI 247,1* (~aṁ
tamaṁ tattha na canda-suriyā; Ct.); Ja V 339,24*
(~ena tamasā gataṁ, v. r. kataṁ, cf. ib. 341,21')
≠ Jāt-m 134,8-9*; Sn 669 (~aṁ va timisaṁ āyanti;
Pj: andha-karaṇena andham eva). — (d) not seeing,
pl.
~ā, Cp I 8,9 (ubho pi nettā nayanā ~ā upahatā
mama). — (e) dull (not cutting) see andha-nakha,
andhaka-makasa(?). — Ifc. v. an-°, andha°, kāma°,
jacca
°, dhūma°, natta° (nattam-°), pasanna°,
ratta
° (rattim-°).