Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


andu-bandhana

, n., the binding or fettering by a
'andu' (q. v.); instr. ~ena . . . bandheyyuṁ (paron.),
Vin III 47,8 (rajju-bandhanena +); pt ad Ps II 349,18;
bandhāpeti ~ena + rajjubandhanena saṁkhalika-b°,
vetta-b°, latā-b°, pekkha-b° (so Ee Se), parikkhepa-b°,
gāma-b°, nagara-b°, raṭṭha-b°, janapada-b°, Nidd I
andu-bandhanabandhana,saṁkhalika-b°, Ja II 139,6; Dhp-a IV 54,2;
°-saṁkhātaṁ dārujaṁ (scil. bandhanaṁ), Ja II 141,2'
= Dhp-a IV 56,2 (cf. Dhp 345 = Ja II 140,16* = SN
I 77,13*); °âdīni chinditvā palāyiṁsu, Sadd 377,17
(quoted from Sp); manussānaṁ °âdīni khaṇḍākhaṇḍaṁ
(so with Ps) chijjiṁsu, Sv (II) 440,1 = ' Ps (S^)'III
594,1; °âdīhi mucciṁsu, Ja I 51,10 = Ud-a 149,21;
°âdīhi bajjhanti, Ja VI 59,25'; °âdīhi bandhanaṁ,
Pj II 467,18 = Dhp-a IV 164,2 ≠ Ja V 367,30'; corā
°âdīhi baddhā, Ja II 139,10.