Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


antara-dhāyati

, pr. 3 sg. [sa. antar + √dhā,
antar-dhatte ác antar-dhīyate], to disappear, vanish
away
(opp. pātu-bhavati); Vin IV 54,24 (with tmesis:
antarâpi dhāyati; — ~āyati pi, adassanam pi gac-
chatī ti attho, Sp) quoted Sadd 481,24; MN III
157,26; Ud-a 80,31; Pv-a 152,22; 245,5; Ps II 3,27*;
Vibh-a 432,13 foll; Mil 134,3; Vv-a 48,3 (v. l. ~āyi);
Abhidh-av 107,8*; with gen. (dat.) pers, (like pātu-
bhavati): MN I 330,2-6 [se also apagacchati], but
according to Grr. with abl. pers.
, Kacc-v 276 (upajjhā-
yā ~āyati sisso; cf. Sadd 704,24; PāṇI 4,28); other-
wise mostly with loc:
Jetavane ~āyati Bhagavā, ib.;
see s. v. antarahita; 1 sg. ~āyāmi, SN I 132,11* =
Thī 232 = Ap 556,21; DN II 109,19 = AN IV 307,27 ;
MN I 330,2; 3 pl. ~āyanti, Nidd I 5,3 (Nidd-a); —
part. med. ~āyamāna, mfn., MN I 445,5 = SN
antara-dhāyatiābhaṁ); neg. part. m. an-antaradhāyamāno, Nidd
II 86,25; — imper. 2 sg. ~āyassu, MN I 330,3;
~āya(?), Ps II 414,5; — pot. 3 sg. ~āyeyya, Mil 98,13;
aor. 3 sg. ~āyi, Vin I 7,10 = SN I 138,28; DN
III 60,10; MN I 143,20; SN I 1,25; 103,24 (Māro);
211,9 (āloko); 238,16 (Sakko); Ja IV 4,3; Dhp-a I
33,3; 109,26; IV 191,6; Mil 217,29; Mhv XIV,5; 3 sg.
med.
(ce ) ~āyatha, Sn 449 (Māro) = SN I 122,24* =
Dhp-a I 433,13* ≠ MN I 338,31*; Vv 924; Pv-a
217,5; (β) ~āyittha, Ud-a 433,6 (= 'na paññāyittha');
3 pl. ~āyisuṁ, Mhv XVIII 34; — fut. 3 sg. ~āyissati,
Vin I 43,21; Ud 45,25; DN II 140,3 = 148,9; 1 sg.
~āyissāmi, MN I 330,5; 3 pl. ~āyissanti, Ja I 119,1
= Dhp-a I 248,11; — inf. ~āyituṁ, MN I 330,6;
~ātuṁ, Nidd-a II 266,1 ad Nidd II 34,33 (~ samatthe
tucchôkāse — 'antalikkhe'; so Ce; Se °dhātusa-
matthe); — abs. ~āya, Ja VI 32,19; — pp. antara-
hita (q. v.); — caus, antara-dhāpeti (q. v.).