Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


anu-sāsanī

, f. = prec, (and more frequent);
sometimes synon, with
ovāda (q. v.), or opp. to that,
see
Mp I 71,8 foll.; Spk II 250,5; Sp ad Vin I 50,29;
nom. ~ī, Thī 180 (katā te ~); DN II 94,30 (ayaṁ vo
amhākaṁ ~; quoted Mil 378,18) ≠ MN I 46,10 (=
ovādo, Ps) = II 266,3 = III 302,10 ≠ SN V 142,6
≠ 157,28 ≠ AN III 87,30 = 89,7; MN I 228,7 (Gota-
massa . . . ~ī); 1114,15 (tesu me ayaṁ evarūpī~ī);
Ja II 421,22* (= lābhânusatthi, Ct.);\ 113,13* (vatta-
padā+) = 117,11* ≠ Mvu I 279,21*; Ja III 323,21*
(Giriyassâ°; Ct.: ayam evarūpā Giriyassa ~ī); acc.
~iṁ, Thī 172 (karontī ~); Pv 473 (sakalâ°; = sabbaṁ
~iṁ, Pv-a); Vv 141 (~iṁ. governed by vacanakarā,
'obedient to', cf. padakkhiṇaggāhi(n) below; Vv-a);
padakkhinaggāhī (~ino) ~iṁ, MN I 96,20 = AN
anu-sāsanī= 338,22; appadakkhiṇaggāhī (~ino), MN I 95,16
= AN II 147,27 = III 178,32; ~iṁ paccāsiṁsāmi,
MN II 10,11; bhikkhuno ~iṁ, SN I 46,11 (Ee w. r.
anusāsaṁ; = anu-satthiṁ, Spk); instr. ~iyā, Vin I
50,29 = 61,21 (uddesena +); Ja III 231,20*-*
( ˇ ˇ - - - , Cks °sakij'ā, thus *anusāsaññā, cf. Sadd
202,14—204,18); aham ~iyā, SN III 109,12 (elliptic-
ally: I charge myself with your instruction
); do. in
the iterating construction:
~iyā ~iṁ, MN I 84,17
(i. e. as to instruction reciprocally; cf. rathiyāya
rathiyaṁ, Vin I 237,22) = SN V 108,23 = AN V
49,1. — Ifc. v. ādesanā-pāṭihāriyâ°, iddhi-
ādesanâ
°, iddhi-pāṭihāriyâ°, ovādâ°, Paṭācārâ°,
Buddha°, vākyâ°, °. — — °-kara, mfn., prob.
w. r. for anu-săsana-kara; ~o, Mp I 71,6 (Ee; v. l.
anusāsanak°); f. ~ā, Ap 553,24 (so Ce ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - ;
Ec °kārā). — °-pāṭihāriya, n., the miracle of teaching
(one of the three marvels of the Buddha: iddhi-p°,
ādesanā-p°, anusāsanī-p°), DN I 212,18; 214,17 foll.;
III 220,21; AN I 170,16; 171,20; 292,1 = V 327,7;
Paṭis II 227,4; 228,7. — °-purekkhāra, mfn., view-
ing or respecting the doctrine; gen. m.
~assa, Vin
III 130,13 (= anusitthiṁ purakkhitvā bhaṇantassa,
Sp); IV 11,35 (Sp); gen. f. ~āya, Vin IV 277,10 (Sp).