Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


anu-saya

, m. [sa. anuçaya; cf. anu-seti (b)],
'residuum' (opp. āsaya), (latent) disposition, pro-
pensity to certain views;
Abh 853; by gramm, given
as ex. of the sense
'anupacchinne' (q. v.) of prp. anu;
anu-saya~o) ≠ Vibh 356,1; rāgo . . . upakkileso +, Dhs 1059
(As 366,19: thāmagatatthena anu-anu-setī ti ~oj ≠
Vibh 362,6 ≠ Nidd I 9,5 (Nidd-a = As); ~o bha-
vuppattiyā mūlaṁ, Ud-a 373,24 (from Nett 37,8);
yattha asamugghāto tattha ~o, Nett 80,6; acc. ~aṁ,
Vibh 340,7 (Tathāgato sattānaṁ āsayaṁ . . . ~aṁ
pajānāti, quoted Ud-a 141,30); āsayañ ca anūsayaṁ
(with rhythm, lengthening), Dīp I 42; instr. ~ena anu-
marati, Spk II 266,3-5; gen. ~assa (thāmagatassa),
Paṭis I 81,7; pl. ~ā, Sn 14 = 369 (yassânusayā na
santi keci, mūlā akusalā . . .; scil. the seven ~ā, Pj II
23,5; cf. Sp-ṭ ad Sp I 22,3); sattā ~ā: (kāma)rāga,
paṭigha, diṭṭhi, vicikicchā, māna, bhavarāga, avijjā;
DN III 254,3 (appahīnatthena santāne anusentī ti
~ā, Sv ≠ Pj II 23,4); 282,10; MN I 109,36 foll. =
113,20 foll; AN IV 9,5; SN V 60,6; Paṭis I 123,32
(putting māna before diṭṭhi like Pj II 23,5; cf.
Abhidh-k-vy Trsl. V 3 n. s); Vibh 340,24 (do.);
383,1 (do.); Yam I 268,3 (do.); Kv 405,34—407,15
(do.); Abhidh-av 130,11 (do.); Vism 684,12 (do.); ~ā
samugghātaṁ gacchanti, SN IV 32,14; AN I 44,16;
III 443,25; ~ā vyantihonti, AN II 157,8 foll.; Ill
74,6 foll.; Paṭis I 171,31; 1193,1; 94,29; Sp (II)
423,20; samucchinnā ~ā, Ap 598,13; ~ā bhaṅgā (so
read in two words
), Yam I 374,19—375,26; paññāya
~ā pahiyyanti, Nett 14,3; ~ā akusalamūlāni, ib. 18,30
(cf. Sn 14); acc. pl. ~e chetvā, Sn 545 = 571; AN
IV 228,13*; ~e pajahanto [Ee °nte], As 234,3; title
of
suttas: SN II 252,8; IV 32,13; V 28,12; 236,6;
340,15; the theme in Kv IX,1; XI,1; XIV,5. — Ifc. v.
adhiṭṭhānâbhinivesâ°, an-°, avijjâ°, ahaṁkāra-
mamaṁkāra(mamiṁkāra)-mānâ
°, āsayâ°, kā-
marāgâ
°, kim-°, taṇhâ°, diṭṭhâ°, diṭṭhimānâ°,
nir-
°, paṭighâ°, bhavarāgâ°,mānâ°, rāgâ°, vici-
kicchâ
°, vyāpādâ°,sakkāyadiṭṭhâ°, °, sīlab-
bata-parāmāsâ
°.