Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


anu-yuñjati

, pr. 3 sg. [anu + √yuj], (a) 'to put
oneself to', i. e. to take to, to give oneself up to, to be
addicted to
(acc); to be diligent; Dhp 247 (surā-meraya-
pānaṁ; = sevati bahulīkaroti, Dhp-a); AN II
40,28* (jāgariyaṁ); III 87,4 = 116,25 (nâ° ajjhattaṁ
anu-yuñjatitaṁ ~); pl. ~anti, Dhp 26 (pamādaṁ; = pavattenti,
pamādena kālaṁ vītināmenti, Dhp-a) — SN I 25,24*
= Th 883 = MN II 105,17*; — part. m. ~aṁ, medi-
tating
, SN I 122,20* (ahorattam ~, metre faulty) =
Dhp-a I 433,7*; ~anto, Dhp-a III 126,12; Pv-a 61,5
(kammaṭṭhānaṁ); gen. ~antassa, Ud-a 309,30; neg.
an-°, Dhp-a III 347,11 (a-sajjhāyantassa +); — imper.
1 sg. ~a (padhānaṁ), DN II 144,20 (quoted Pj I 96,4;
Ud-a 16,30); Ud 57,22 (Buddhānaṁ sāsanaṁ; Ud-a);
2 pl. ~atha (sad-atthaṁ), DN II 141,22 (= tad-adhi-
gamāya anuyogaṁ karotha, Sv); do. with loc. (cf.
anuyutta lb) sadatthe, Mil 408,9; 2 sg. med. ~assu
(pubbâpara-rattam appamatto), Th 413; — pot. 3 sg.
~eyya (asappāyāni), MN II 256,16 foll; III 230,9
(kāma-sukhaṁ); ib. 18 (ajjhattaṁ sukhaṁ); 3 sg. med.
~etha (mā pamādaṁ ~), Dhp 27 (= mā pamādena
kālaṁ vītināmayittha, Dhp-a) = Th 884 = MN II
105,19* — SN I 25,26*; (saddhaṁ, etc. ~), Th 204 =
509 = SN I 232,28* = V 405,14* = AN II 57,13* =
III 54,6* = IV 5,7* — 6,21*; — aor. 3 sg. ~i (mā ca
vātâtape cārittaṁ ~), MN II 257,9; 2 sg. ~ittha (mā
khiḍḍăratiñ ca mā (ca) niddaṁ ~), Th 414; — fut.
1 pl. ~issāma (kammaṭṭhānaṁ), Dhp-a II 244,5; —
211
abs. ~itvā (kammaṭṭhānaṁ), Dhp-a III 472,17;
Mhv XXIII 63 (bhāvanaṁ); — grd. n. ~itabbaṁ
(Buddha-sāsanaṁ), Ud-a 309,26; — pp. anu-yutta
(q. v.); — pass, anu-yuñjīyati (q. v.). — (b) to call
to account, to question, examine
[sa. pary-anu +
√yuj]; part. m. ~anto, Ps II 285,18; part. f. pass.,
~amānā (for °yujjamānā; Thī-a Ce °yuñjiyamānâ
against metre) Thī 404 (= pucchiyamānā, Thī-a);
imper. 2 sg. ~āhi, Vin I 86,28; 2 pl. ~atha, Vin III
163,1 (= gavesatha jānātha, Sp) = 167,21 = II
79,22; inf. ~ituṁ, Ud-a 138,28; 139,12 foll.;pass.
anu-yujjati, see anu-yujjamāna above; anu-yuñjiyati
(q. v.).