Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


anu-yāti

(or anu-yāyati, q. v., see also anveti),
pr. 3 sg. [anu + √yā], to follow, to go along through;
Sv I 165,28 (= 'anupeti'; Se anu-yāyati); Sv = Spk
II 338,28; 3 pl. ~anti, Ja VI 144,17*-19* (maggaṁ,
scil. Candakassa; — part. ~anta, only as B-reading
for
anu-yutta: Sn 553 = Th 823; DN I 136,19; II
anu-yātiyanta) ti vasavattino; pt: anuyantī ti anuyattā,
anuyattā eva anuyuttā anuvattakā, tenâha 'vasa-
vattino', cf. Mvu I 268,12*); SN I 89,8; AN III
149,29 (cf. Mp-ṭ); 365,8 = V 22,9 = SN III 156,18
— V 44,14; Ja V 317,19*; 322,16*; VI 397,1*; —
imper. 2 pl. ~ātha, Ja VI 22,27* (maṁ); — aor. 3 sg.
°-yāsi, MN I 209,36 (v. l. B., see anu-saṁyāyati);
3 pl. °-yāsuṁ, Ja VI 223,18* (so read for an(n)uyāyuṁ,
metre demands - ˇ - - ɔ: anv-ayāsuṁ (Tr; cf. anv-
akāri: anukāri, s.v. anukirati), Se anuyāyiṁsu); —
fut. 3 pl. ~ °-yissanti, Ja VI 49,16*, foll. (maṁ nâ°).