Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


agāra

(ifc. also āgāra), n. [ts.], a house, house-
hold life
, Abh 205 ; ~aṁ (ekādasa-dvāraṁ) MN I
353,4; acc. ~aṁ (ducchannaṁ, succhannaṁ) Dhp
13-14 = Th 133-34; ~aṁ āvasati, Sn 805; ~aṁ
ajjhāvasati, DN I 88,32 (Sv) ≠ Sn 1002; MN II
55,28; AN V 288,2; Mil 88,15; abl. ~ā anagāraṁ
eti, Sn 376 ; ~asmā anagāriyam pabbajati, DN
I 18,26 (Sv); MN I 161,30; 451,26; II 55,31; Mil
88,16; Th 46; Sn 274; ~ā paccupetassa, Ja III 214,3*
(cf. III 390,1*); loc. ~e, Ja V 174,3*; VI 288,11*
(vāsayemu); 301,25* = 311,28* (avasiṁ); pl. ~āni,
AN IV 390,23 foll.; dve ~ā sadvārā, MN I 279,12. —
II 21,25 = III 178,21. — °-majjhe, amid the cares
of a household life
, Ja I 56,13; Dhp-a I 7,4. — Cf.
agāraka, agāri(n), agārika (~iya), etc. below.Ifc..
°agāra or [ā]gāra, see: agyā°, ajjhā°, an-° (anā°),
āgantukâ°, āvasathâ°, itthâ°, uposathâ°, Kapila-
vatthâ
°, kūṭâ°, koṭṭhâ°, kosa-koṭṭhâ°, cittâ°,
jhānâ°, tiṇâ°, dānâ°, dhaññâ°, naḷâ°, nivāsâ°,
pariyā°, pānâ°, bandhanâ°, bhaṇḍâ°, bhusâ°,
mahâ°, yaññâ°, rājâ°, vāsâ°, vāhanâ°, santhâ°,
Salaḷâ°, sâ-°, suññâ°. — Cf. also 2agga, ifc. agāra