Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


anu-gacchati

, pr. 3 sg. [anu + √gam & √gā],
to follow, to go or fall into (acc); MN I 178,19; Ps III
214,11 - Spk (Ee) II 338,29 = Sv I 165,29; Nidd I
17,2 (= 'anveti'; samīpaṁ gacchati, Nidd-a); Dhp-a I
21,15; 24,1; 3 pl. ~anti, Dhp-a I 6,12; Sv (TH) 868,33
(= 'anupadanti', DN III 86,26); part. m. ~anto, MN
I 178,20; SN II 105,37 foll; Ja II 209,9'; Pv-a 141,27;
gen. ~ato, Paṭis I 164,1 (satiyā), quoted Sp (II) 421,15;
pl. ~antā, Mp II 233,9 (opp. paccuggacchantā); pot.
3 sg.
~eyya, SN II 105,37; aor. anv-agū, 3 sg., Sn 586
(sokassa vasam; Pj; cf. the adj.s in °g[ū/u]); 3 pl., SN
I 39,1*-16* ([nāmassa] . . . sabbe 'va vasam ~); do.
for 1 sg.
Ja IV 121,20* (jarāya vasam); 3 sg. anv-agā,
anu-gacchatiMhv VII,10; annagā (3 sg. for anvagaṁ, 1 sg. as
quoted
Sadd 464,24; 843,12), Ja V 258,1* = 25* foll.
(kāmānaṁ vasam ≠ Mvu III 457,20* foll.); anu-
gamāsi, Vin I 16,15; anu-gañchi, Dhp-a II 137,15;
1 sg. anv-agañchiṁ, Ja V 166,23*; anu-gacchiṁ, SN
II 106,7 foll.; 3 pl. anv-agamuṁ, Ja VI 512,12*; fut.
2 sg. anu-gacchissasi, Ps II 407,23; abs. anu-gantvā,
Dhp-a I 14,9; II 137,20; Ud-a 275,14 (cittena); [Ja I
337,5 by Tr. corrected into an-uggantvā (confirmed by
Ja-pota; uḍa no nægī), see uggacchati]; pass, anu-
gammati, q. v.; pp. anu-gata, q. v., cf. anvagata,
anuggata; grd. anu-gantabba, mfn., Ud-a 249,28;
Dhātum v. 152.