Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


anīka

, n(m). [ts.], an array (of troops), an army;
Abh 381 (aṇīko); Vin I 185,19 (satta-hatthikaṁ ~aṁ);
IV 107,34' (~aṁ nāma hatthâ°, assâ°, rathâ°. pattâ°);
cdo.~ā, Ps II 235,32; pl.~āni Ja VI 499,26* (= ḥatthâ-
nīkâdīni, Ct.). — Ifc. (sometimes written °anika) v. as-
°, pacc-°,pattâ°,balâ°, rathâ°,vipacc-°, hatthâ°,
hayâ°. — °gga, n- (see 1&gga), the front of an army; Sn
anīkaPj). — °ṅga (Anīkaṅga), m. Npr. I. of a Sinhalese
nobleman,
Mhv LXI,40. — 2. of a King of Ceylon,
Mhv LXXX,43. — °-ṭṭha, m. [sa. anīka-stha], a
warrior, esp. of the royal guard;
Abh 342; pl. ~ā +
dovārikā, DN III 64,32 (= hatthi-ācariyādayo(!) Sv)
≠ 148,14; acc.pl. ~e, Ja VI 472,21.* (dovārike+);
Mil 234,2 (dovārika-°); 240,27 (do.); 264,15 (do.);
hatthāruhā ~ā, etc., Ja IV 134,25* (= hatthânīkâdisu
ṭhitā, Ct.); V 100,9*; 310,14*; VI 15,29*, etc. etc. (see
hatthāruha); Ap 316,29; 354,19. — °-datta, m. Npr.,
see
Anikaratta. — °-dassana, n., going to see reviews
of soldiers;
uyyodhikaṁ balaggaṁ senāvyūhaṁ +
~aṁ, DN I 6,17 = Vin IV 107,8, 27**, quoted Nidd
I 367,1 (= "tayo hatthī pacchimaṁ hatthânīkan"
ti [Vin IV 108,1'] ādinâ nayena vuttassa anīkassa
dassanaṁ, Sv = Nidd-a).