Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


2

an-ādara

, mfn. [ts.], disrespectful, regardless,
indifferent, making no account;
Vin IV 218,15** (uk-
khittaṁ bhikkhuṁ . . . ~aṁ apaṭikāraṁ akatasa-
hāyaṁ); 218,33' (= nâdiyati); Sn 247 (pl. ~ā; =
ādara-rahitā, Pj); It 34,17* (yato ca hoti pāpiccho
ahirīko ~o; = ādara-virahito, It-a); Ap 504,30 (pl.
jāti-tthaddhā ~ā); SN I 96,4* (micchā-diṭṭhi ~o);
AN II 23,14* (pāpa-diṭṭhi ~o); Ja IV 414,2 (rājā ~o
bhavissati); Pv-a 3,22 (samaṇa-brāhmaṇa-gurujanesu
~o; v. l. agāravo); 54,31 (pl. ~ā); 67,25 (f. sādhu-
janâcāra-rahitā ~ā). — °-tā, f. abstr., Dhs 1325 ( =
anādāniyâkāro, As 393,23, read anādiyanâkāro, q. v.)
=
Vibh 359,22 ≠ Pp 20,13 (anādariyatā). — °-bhāva,
m. abstr., Vibh-a 478,3 (= 'anādariyaṁ').