Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


an-āgāmi(n)

, m(f.) [ts.], a person who does not
return
(to this world), i. e. who has attained the 3rd
stage of sanctification and only is born again in the
Brahma world before his entrance into Nibbāna
[~ī anāgantā itthattaṁ]; this term is sometimes
an-āgāmi— Vin III 87,28 (sotāpanno, sakadāgāmī, ~ī, arahā)
≠ II 161,15; Ud 56,24 (= paṭisandhi-gahaṇa-
vasena kāmalokaṁ anāgamana-sīlo, Ud-a); It 96,6*
(m. pl. ~ī); DN III 237,2]. (pañca ~ino: antarā-
parinibbāyī, etc.); 255,5; MN III 254,33 (~issa dā-
naṁ deti); SN I 149,15 = AN V 171,8; SN III
168,21 (instr. ~inā); V 200,19; 202,18; AN I 64,8 (~ī
hoti anāgantā itthattaṁ); It 95,11 (do.); AN II 160,1
(pl. ~ino, do.); V 85,3 foll. (sakadāgāmī vā ~ī vā
apaṇnakaṁ vā sotāpanno); Pp 16,20 (puggalo ~ī; cf.
KviÔ0,8 foll; Mil 103,31); Pp 37,19; 71,1; Paṭis II
194,5 (sakadāgāmissa paññā ~issa paññāya dure);
Yam I 268,26 (~issa mānânusayo anuseti); II 212,8;
Pj I 183,2 (catuvīsati ~ino); II 421,3 (pañcâbhiñño
~ī ahosi); 476,15 (Sahako nāma bhikkhu ~ī hutvā
Suddhāvāsesu uppanno, cf. Abhidh-s 25,6: ~ino [Ee
°ito] Suddhāvāsesu uppajjanti); Dhp-a I 380,11 (scil.
Chattapāṇi nāma upāsako); Vism 710,4 (tatiya magga-
paññaṁ bhāvetvā ~ī nāma hoti); — f. pl. ~iniyo
(upāsikā), Dhp-a I 222,1. — °-ariyasāvaka, m., a
noble
(ɔ: buddhist) lay disciple of that stage, Dhp-a I
380,12 (~ānaṁ . . . uposatha-kammaṁ nāma n'atthi).
—°-upāsaka, m.,a lay disciple of that stage, Ja 1381,20
(Chattapāṇi, cf. Dhp-a I 380,10); f. ~ikā (scil. Gha-
raṇī), Dhp-a III 209,10; °-putta, m. (scil. Cūḷa-Anā-
thapiṇḍika), ib. 210,12. — °-tā, f., the state of an
a°; ditthe va dhamme aññā sati vā upādisese ~ā,
Sn p. 140,15 (Pj) = It 39,17 = MN I 62,37 foll.
(= anāgāmi-bhāva, Ps) = SN V 129,19 = 181,18 =
AN III 82,1 = 143,11 — V 108,15; ahaṁ vo pāṭi-
bhogo ~āya, It 1,6 foll.; mettā-cetovimutti ~āya
saṁvattati, AN V 300,13. — °-tthera-vatthu, n,.
title of
Dhp-a III 288—90. — °-phala, n., the fruit
of 'the third path', the third among the four
sāmañña-
phalāni: sotāpatti-phala +, Vin I 293,35; II 254,32;
III 93,10'; IV 26,6'; DN III 277,15; SN III 168,20;
AN III 272,31; IV 276,9; Vibh 335,21; Mil 35,28;
333,29; — SN V 177,27 (vyākataṁ); 178,15 (do.);
AN III 421,7 (sacchikātuṁ); Ps III 12,10 (paṭivid-
dhaṁ bhavissati); Dhp-a III 289,7 (pattaṁ); 318,17
(pāpuṇiṁsu); — °-phalatthika, mfn., desirous of
anāgāmi-phala; Ps III 12,9; — °-phala-sacchi-
kiriyā
, f., realization of anāgāmiphala; Vin II 240,16;
DN III 255,5; MN III 255,1; SN V 202,17; 411,9;
AN I 23,2; 44,34; IV 204,8; 292,14; Ud 56,24 (Ud-a);
Nett 189,34; — °-phal'-uppatti, f., arising of do.;
Vism 708,30; — °-phalûpanissaya, m., qualification
for do.;
Dhp-a I 199,14; — °-bhāva, m. = anāgā-
mitā; Pj II 504,4; Ps 1302,1; It-a ad It 1,6; —
°-magga, m., the path of an a°; Nidd I 7,22 (Nidd-a);
Vibh 335,20; Dhp-a III 289,21; IV 148,17; Ps I 206,0;
As 376,26; Vism 672,9; — °-magga-citta, n., con-
sciousness of that path;
Abhidh-s 4,11 (Abhidh-s-ṭ);
— °-sukha, n., the happiness of an a°; Dhp-a III
400,1 (= 'nekkhamma-sukha').