Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


an-agārika

(or an-āgārika), m. = prec; instr.
~ena, As 373,13 (anā°); gen. ~assa, Dhp-a I 239,4
(ana°); agārikânagārika-°, Ja III 453,18'. — Cf. an-
ăgāriya. — °-mitta, m., an ascetic friend; Nidd II
228,1. — °-ratana, n., 'a jewel among ascetics',
an-agārikaan-āgārika,(agārika-vibhūsā +); ib. n (spelt anagāriya°; =
patta-maṇḍanâdi).