Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


adhi-gacchati

, pr. 3 sg. [ts.], to get to; attain,
acquire; to find; to understand;
DN II 86,1 (bho-
gakkhandhaṁ ~; quoted Sadd 883,2); Dhp 187 (ratiṁ
nâ°); 365 (samādhiṁ); It 82,8* (santiṁ); DN I 233,6
foll. (uḷāraṁ visesaṁ); Nidd I 2,23 (ijjhati+); —
1 sg. ~āmi, Pv 38 (nâ°, = na labhāmi, Pv-a); —
adhi-gacchatiMN I 140,1 (bhikkhum anvesaṁ, cf. SN I 12,13:
112,29*); SN IV 324,29 (nihitaṁ nâ°); AN I 162,29*
(nibbānaṁ) = III 214,19*; IV 227,20* (ye khaṇaṁ nâ°
+ atināmenti); Pv 477 (padaṁ asaṁkhataṁ); Ud-a
304,13 (sammāsambodhiṁ); 356,2; — imper. 2 sg.
~a, Thī 51 (attānaṁ; = bujjhassu, Thī-a)); — pot.
3 sg.
~e, Th 11 (padaṁ santaṁ); Dhp 368 (do.);
~eyya, Dhp 61 (seyyaṁ sadisam attano); Th 85
(sukhaṁ nirāmisaṁ); Pp 30,28 (bhogaṁ) = AN I
129,2; MN III 178,5 (bhogakkhandhaṁ); DN I 224,11
(kusalaṁ dhammaṁ); MN I 114,10 (madhu-piṇḍi-
kaṁ); III 159,8 (pañca nidhimukhāni) e= AN V
346,31; AN III 237,26 (candana-ghaṭikaṁ); IV 120,20
(suvaṇṇa-nikkhaṁ); — aor. (a), 3 sg. ajjhagā, Sn
204 (amataṁ santiṁ); 225 (khayaṁ virāgaṁ, etc.;
Pj); 723 (monaṁ); 956 (ratiṁ); Dhp 154 (taṇhānaṁ
khayaṁ); [It 69,13* read jāti-maraṇaṁ accagā; =
atīto, see It-a Se 319 n. 2]; SN I 12,10* (vimānaṁ);
112,29* (evaṁ virattaṁ . . . anvesaṁ); Ja IV 172,20*
(manasā titti(ṁ) nâ°); V 255,19* (Ed. ajjhagacchi;
read ajjhagā 'gacchi); 346,10* (mahantānam issare-
m-idha, or isseram idha); 349,14* (pasādaṁ); VI
179,28* (maṇiṁ); — 1 sg. ajjhagaṁ or ajjhagā, Ja
VI 180,3* (~âhaṁ maṇim imam); Vv 306 (sâhaṁ . . .
visesam~ā; Vv-a [cf. mâhaṁ . . . anvagā, Ja V 258,1*;
Dhp 154 taken as 1 sg. by Dhp-a III 129,1 and Sadd
843,28]; — 3 pl. ajjhagu, Sn 330 (paññāya sāraṁ);
Ja I 256,7* (vyasanaṁ); — (b), 3 sg. ajjhagamā, Sn 5
(bhavesu sāraṁ); 379 (v. l. ajjhāgamā, metre faulty);
Ja II 285,23* (adassanaṁ, metre faulty) = Vin III
147,22*; — 3 pi. ajjhagamuṁ, MN III 69,25* (subo-
dhiṁ or ajjhagamaṁsu bodhim?); SN I 22,7* (nibbā-
naṁ); ajjhāgamuṁ, SN I 12,13* (metre faulty); —
1 pl.
adhigamha (?), Ja V 326,27* see below adhigata (2);
— (c), 3 sg. adhigañchi, Ud-a 294,12 (uḷāra-visesaṁ);
adhigacchi, Nidd I 457,9 (= 'ajjhagā', Sn 956); Ud-a
136,15 (tāni sayambhūñăṇena ~); — fut. 1 sg. ~is-
sāmi, Nidd I 67,21 (= paṭilābhavasena gamissāmi,
Nidd-a); Mil 412,22* (metre dees not necessitate °-gañ-
chāmi, Tr. Notes p. 72; 430); — fut. (in præterito)
1 sg. ~issaṁ, Sn 446 (otāraṁ nâ° [or aor. = adhi-
gacchisaṁ]; — inf. °-gantuṁ, see adhi-gantu-kāma,
etc.;abs. (a ) °-gantvā, DN I 224,12 (kusa]aṁ dham-
maṁ); Nidd I 372,14 (iaddhā labhitvā + ; = sampā-
puṇitvā, Nidd-a); Ja I 45,11 (ānisaṁse); — (b) adhi-
gamma, AN IV 447,30 (= adhigacchi, Mp); Pv 80
(bhoge; Pv-a); — grd. (a ) °-gantabba, mfn., It 104,17*
(nibbānaṁ ~aṁ) ≠ SN II 278,19*; As 348,28. —
(b) °-gamanīya, mfn., AN II 69,8 (= pattabba, Mp).
pp. adhigata (q. v.). — caus. adhigameti (q. v.).