Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


adhi-kuṭṭanā

, /. (cf. prec. & adhikoṭṭana), a
butcher's chopping block;
SN 1128,26* « Thī 58;
141; 234; = Ap 556,25 (sattisūlûpamā kāmā, khan-
dhā 'nam [or 'saṁ; cf. Sadd 274 n. 4] ~ā; = chín-
danâdhiṭṭhānā [so Ce for khandhānudiṭṭhānaṁ] accā-
dāna(ṭṭhāna)n ti attho, Thī-a 65,15'; = adhikuṭṭana-
gaṇḍikā, Spk I 189,20. adhi-kuṭṭanā