Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kāraṇa-kāraṇa,

n., cause of a cause, cf. s.v. kāraṇa­vohāra, q.v.;gramm. lit.: yattha ~am pi kāraṇa­vasena vuc­cati tatthâpi tatiyā: corehi gāmo daḍḍho, tiṇehi bhat­taṁ siddhaṁ, saddhehi kāritā vihārā, Pay III 16 (Be 1981 115,1); — Rem.: Reading in some edd. and MSS. for kāra­ṇâ­kāraṇa, q.v.