Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kāyūra,

n. [cf. sa. keyūra, EWA-2, CDIAL 3466, q.v.], a. bracelet worn on the upper arm, according to ct. also necklace; b. a suit of armour (? fanciful meaning invented by ct.?, cf. kāyūradhārin, q.v.); — a. na ~aṁ dhāretabbaṁ, Vin II 106,35 (°âdīni pāka­ṭān’eva, Sp 1200,20 thus Be; Ee, Ce 1916 key°, cf. ~an ti pāḷipāṭho, keyūrâdīnîti ācari­yen’ ud­dhaṭaṁ, Vjb 522,5, i.e. by Ānanda of Kalasapura); ~an ti gīvāya pilan­dhana­pasādhanaṁ na keyūraṁ, Ja III 437,14´; ~aṁ Ja VI 590,7* (ct. suvaṇ­ṇa­mayaṁ … gīva­pa­sā­dhanaṁ); ~an ti bhujâlaṅkāraviseso, Vv-a 167,7; — b. guṇi­kāyūradhā­ri­naṁ … guṇī vuccati kavacaṁ, kavacāni c’eva kāyūrâbharaṇāni ca dhāren­tānaṁ kavaca­saṅ­khātāni vā ~āni dhārentānaṁ, Ja VI 449,1*-29´; — ifc. guṇi°‑; sa‑° (sapañcarāja­ka­ku­dha­bhaṇḍaṁ, Ja V 289,23´); suvaṇṇa‑°; — °‑dhārin, mfn., wearing a bracelet; guṇino ~ino, Ja VI 153,1* (ct. kayūrapa­sādhanadhārā); — ifc. kambu‑°; su­vaṇ­ṇa‑°; — °âbharaṇa, n., a bracelet as ornament; ~āni, Ja VI 449,28´ (Ee w.r. °rabha°, see kāyūra b.).