Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kāya-dhātu,

f. [cf. BHSD s.v. dhātu, 3, q.v.], element (of the mental process [feeling] which is the) body, cf. Ñtl, BW s.v. dhātu (II); — exeg.: katamā ~u? yo kāyo catunnaṁ mahābhūtānaṁ upādāya pasādo … ayaṁ vuc­cati ~u, Vibh 88,15; — aṭṭhārasa … dhātuyo: cakkhu­dhātu rūpa­dhātu cak­khu­viññāṇa­dhātu … + jivhādhātu rasadhātu jivhāviñ­ña­ṇa­dhātu, ~u phoṭṭhabbadhātu kāyaviññāṇa­dhā­tu +, M III 62,14 (cakkhuviññāṇadhātuyā … vatthu cak­khu­dhātu, ārammaṇaṁ rūpadhātu … esa nayo sabbattha, Ps IV 104,27 foll.) = S II 140,14 (kāya­ppasādo ~u, phoṭṭhabbârammaṇaṁ phoṭṭhabba­dhātu, kāyappasā­da­vatthukaṁ cittaṁ kāyaviññāṇa­dhātu, Spk II 131,15 foll.) = Dhs 1333 = Vibh 87,12 = Yam I 165,8 qu. Vism 484,31 = Nett 53,20 ≠ Pp 1,21, cf. Abhidh-k I 17; ~uṁ paṭicca uppajjati kāya­samphasso, S II 140,19; vatthubhūtā ~u ārammaṇa­bhūtā phoṭṭhabbadhātu, Vibh-a 73,31; atthi rūpaṁ ~u atthi rūpaṁ na ~u, Dhs 585 (126,22); katamaṁ rūpaṁ kāyâyatanaṁ? yo kāyo …. ~u p’esā, 613; sat­ta­ra­sahi dhātūhi saṅgahitā … ~u, Dhātuk 7,6; ~uyaṁ … avasesāni tecattālīsa rūpāni, Vism 589,23; ~u abhiññeyyā phoṭṭhabbadhātu abhiññeyyā kāya­viññāṇadhātu abhiñ­ñey­yā, Paṭis 7,19, cf. Abhidh-k I 47; ~uṁ ṭhapetvā avaseso kāyo na ~u, Yam I 168,23; aññā ~u añño puggalo, Kv 12,23; — ifc. sa-pariḷāha‑°.