Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kalaha

, m., quarrel; verbal and bodily fighting (ct.s
so
); — lex. lit.: viggaho ~e kāye, Abh 1046; — exeg.:
~o ti ekena ākārena ~o pi vivādo pi tañ ñeva ...
aparena ākārena vivādo vuccati ~assa pubbabhāgo
... katamo ~o āgārikā randhapasutā kāyena vācāya
~aṁ karonti ... ayaṁ ~o, Nidd I 255,7 foll. (ad Sn
862); ~o ti kāyakalaho pi vācākalaho pi purimo
purimo virodho viggaho pacchimo pacchimo vi-
vādo, Sv 500,9 (ad D II 59,9) ≠ Vibh-a 513,11 (ad Vibh
390,16); Ps III 207,10; Mp IV 190,18 (ad A IV 401,1);
bhaṇḍanaṁ vuccati ~assa pubbabhāgo, Mp II 144,7;
Ps II 393,23; hatthaparāmāsâdivasena vītikkamo ~o
nāma, Mp II 357,9; Paṭis-a 120,5; matthakappattaṁ
~aṁ, Ps II 75,20 (cf. II 393,26); Sp-ṭ I 173,13; — kuto
pahūtā ~ā vivādā, Sn 862 foll.; alam, bhikkhu, mā
bhaṇḍanaṁ mā ~aṁ mā viggahaṁ mā vivādan ti,
Vin I 171,14 foll.; bhavissati saṅghassa tatonidānaṁ
bhaṇḍanaṁ ~o +, 339,3; yasmiṁ ... vatthusmiṁ
ahosi saṅghassa bhaṇḍanaṁ ~o viggaho vivādo
saṅghabhedo +, 357,8 foll.; IV 37,24; ~aṁ janassa
panudi, D III 173,1*; etena bhaṇḍanena ~ena vigga-
hena paññāyissāmā ti, M III 153,15 foll.; vācaṁ
pahāya -am, S I 66,12*; tā (scil. gāthāyo) ...
sadaṇḍâvacarā sasatthâvacarā (so read with Ee 1998 I
482,23) iti bhaṇḍanaṁ iti viggaho iti ~o, S I 224,9,12;
tehi saddhiṁ ~aṁ katvā, Ja I 257,19; mā ~aṁ
akattha, IV 442,10*; kathaṁ vaḍḍhetvā ~aṁ
akaṁsu, I 404,29; Mp I 414,12; aññamaññaṁ ~aṁ
vaḍḍhayiṁsu, III 486,25 = Dhp-a I 54,14; aññamañ-
ñaṁ paharitvā ... ~aṁ vaḍḍhayiṁsu, Sv 673,4 qu.
Dhp-a III 255,5; aññamaññaṁ ~aṁ karonti, II 417,5
≠ III 478,5; tesaṁ dvinnaṁ caṇḍānaṁ ~aṁ pas-
sissāma, Ja II 30,14; ahinakulā niccakālaṁ ...~aṁ ka-
ronti, 53,6; ko ~aṁ udīraye, V 394,15;* ~o vattatī, Cp
217; kiṁ nissāya vo ~o, Sv 374,7; alaṁ imina ~ena,
607,35; ~e assādo nāma n' atthi, 674,12; ~o vā kolā-
halam eva bhavissati, Ps III 109,8; bhaginiyā sad-
dhiṁ bhariyāya ~aṁ karontiyā, Mp I 168,11; pitarā
saddhiṁ ~aṁ karoti, Vibh-a 478,10,12; ñātisuhajjā-
naṁ nāma ~o pi hoti vivādo pi hoti, Dhp-a I 440,1;
medhagānaṁ ~ānaṁ vūpasamāya, 65,21; ~aṁ vig-
gahaṁ vivādaṁ āpajjati, Vibh-a 507,5; ~o na bha-
veyya no, Mhv XXIV 55; — ifc. a-°; udaka-°; kā-
ya-
° (Sv 500,9; Paṭis-a 120,4; Vibh-a 513,12); cumba-
ṭa-
° (Mp IV 132,8); cumbaṭaka-° (Mp I 313,8); jāta-°
(Mp II 327,7); ñāti-° (~-vūpasamana-vatthu, Dhp-a
III 254,2); bhaṇḍana-° (~-viggaha-vivāda, A V 77,14
foll.; Dhp-a I 55,13); mahā-° (Ja IV 88,8; Sv 574,13; Mp
II 168,26); vācā-° (Sv 500,9; Paṭis-a 120,4); sañjāta-°
(Mp I 144,9).