Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

Kamboja

, m. sg. or pl. [sa. Kamboja or Kāmboja
(v. Sørensen, An Index to the Names in The Mahā-
bhārata s.v. Kāmboja), Asok Kaṁboja, Kaṁboya; cf.
Pāṇ IV 1 175 and gaṇapāṭha ad Pāṇ IV 2 133; EWA-2
s.v.], Npr.; a land and its people belonging to the uttarā-
patha; one of the sixteen or seventeen mahājanapadas
enumerated at A I 212,35 foll. and Nidd II Be 150,11
foll. respectively; v. PPN s.v. Kamboja; cf. R. SCHMITT,
Festschrift Karl Horst Schmidt, 1994: 185; in pa.
Kamboja is described as the breeding place of horses (as-
sānan āyatanaṁ), its inhabitants being renowned as
horse breeders
(cf. kambojaka and the examples quoted
sub 1. and 2.
); they are sometimes mentioned together
with the
Yonas; cf. pa. Yona-° (q.v. infra) and Asok Yo-
nakaṁboja, °kaṁboya; in the pa. canon ~ is only men-
tioned in
M (in the cpd. Yona-°), A, Nidd, and Pv; cf.,
however, the Ja references mentioned s.v. kambojaka,
q.v.;Rem.: the use, in pa., of the sg. to denote the
land of
K. is noticable; cf. Pāṇ IV 2 81; — lex. lit.: Vaṅ-
gā Videhā Kamboja, Abh 185; — yo imesaṁ soḷa-
sannaṁ mahājanapadānaṁ ... rajjaṁ kareyya, sey-
yathîdaṁ Aṅgânaṁ Magadhānaṁ ... ~ānaṁ, A I
213,4 = IV 252,8 = 256,20 = 260,1; — in gloss on the va-
rious meanings of
āyatana: (nom. pl.) ~ā assānaṁ āya-
tanan ti ādīni viya sañjati, Vism 332,17 = Paṭis-a
557,29; (nom. sg.) ~o (v.l. °jā; BeCe °jo) assānaṁ āya-
tanaṁ gunnaṁ Dakkhiṇāpatho ti sañjātiyaṁ vatta-
ti, Sv 124,32 (~o ti evaṁnāmakaṁ raṭṭhaṁ, Sv-nṭ I
461,15) ≠ Mp II 272,22; — (acc. sg.) ko nu bhante hetu
... yena mātugāmo ... na ~aṁ (so read; Ee kamm°)
gacchati A II 82,33 (na ~aṁ gacchatī ti bhogasaṁha-
raṇaṭṭhāya Kambojaraṭṭhaṁ na gacchati, Mp III
110,23); yassa atthāya gacchāma ~aṁ dhanakārakā,
Pv 257 (~an ti Kambojaraṭṭhaṁ, Pv-a 113,22) qu.
Pv-a 113,17; ~aṁ, 113,12,29; — (abl. sg.) Aṅgā ca Ma-
gadhā ca ... Avantiyā ca Yonā ca ~ā ca, Nidd II Be
150,14 (ad Sn 1103: janapadehi saṅgatā); — ifc. Yo-
na-
° (M II 149,4); — in long cpd. Aṅga-Magadha-Yo-
naka-~-Assaka-Avanti-raṭṭha
, Sv 637,9; — °âdi; ra-
jassâyatanan ti ~ayo viya assâdīnaṁ rāgâdirajassa
uppattideso, Pj II 381,20.