Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

kaṇḍ[ū/u]

, f. [sa. kaṇḍū; cf. CDIAL 2688; EWA-2 s.v.
kaṇḍūy°], 1. an itch; with √gah: to become itchy; 2.
a
kaṇḍu itch; an itching skin disease, the exact na-
ture of which is difficult to determine; according to
ct.
= kacch[ū/u], q.v.; however, the context in which ~
occurs shows that the scope of meaning of ~ is
wider than
kacch[ū/u]; — lex. lit.: ~ū kaṇḍūti kaṇḍūyā
khajju kaṇḍūvanaṁ py atha, Abh 326 (Abh-ṭ 226,21);
gramm. lit.: evaṁ dhātu dhenu kāsu daddu ~u
kacchu rajju ice ādīni, Sadd 206,4; — exeg.: ~ū ti
kacchu, Sp 884,26; — 1. sv āyaṁ vaṇo khajjati
kaṇḍuvāyati ... paho bhavaṁ ~um imaṁ vinetuṁ,
Ja V 198,5* (so ayaṁ ... vaṇo khajjati c' eva ~uñ ca ka-
roti, 198,11); so ... sākhābhaṅgena kāyaṁ parimad-
ditvā attamano ~uṁ saṁhanti, A IV 436,15 ≠ 437,20 =
437,23 ≠ 438,3; uccāliṅgapāṇakā nāma lomasapāṇakā
honti tesaṁ lomehi phuṭṭhaṁ aṅgajātaṁ ~uṁ ga-
hetvā thaddhaṁ hoti, Sp 523,25; — ifc. akkhi-°
(Bhes 4:14); — 2. anujānāmi bhikkhave yassa ~u vā
piḷakā vā assāvo vā thullakacchū (so read; Ee
-kacchā) vā ābādho kayo vā duggandho cuṇṇāni
bhesajjāni, Vin I 202,24; imasmiṁ kāye vividhā
ābādhā uppajjanti, seyyathīdaṁ cakkhurogo sota-
rogo ... daddu ~u kacchu rakhasā, A V 110,6; daddu
~u kacchu, Nidd I 13,5 = 361,6 = 468,5; 17,21; dadduyā
~uyā, kacchuyā, 47,6; 252,30 = 370,8 = 407,27 = 465,23;
kuṭṭhaṁ gaṇḍo kilāso ca apamāro vitacchikā daddu
~u ca me n' atthi sodhanāya idhaṁ phalaṁ, Ap 270,6
≠ 379,6; — ifc. seta-° (~-kacchu-ādi-bhāva, Spk I
311,22); — in long cpd. at Vism 345,27. 1kaṇḍū