Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kaṭattā-rūpa

, n. [< abl. of kaṭatta (q.v.) + rūpa],
material form which is due to the (mere) fact of
(kamma) having been created;gramm. lit.:
kaṭattā katakāraṇā pavattaṁ rūpaṁ ~aṁ kammaja-
rūpaṁ vuccati, Sadd 743,8; — mahābhūte paṭicca cit-
tasamuṭṭhānaṁ rūpaṁ ... ~aṁ upādārūpaṁ, Tikap
74,28; 80,1; 161,36; ~an ti yathālābhavasena indriya-
rūpañ ca vatthurūpañ ca, Tikap-a 250,27; —
°-ggahaṇa, n., assuming material form which is
due to the
(mere) fact of (kamma) having been
created;
kandhe paṭicca vatthu vatthuṁ paṭicca
khandhā ti idaṁ ~ena vatthumhi gahite 'pi vatthuṁ
paṭicca khandhānaṁ uppatudassanatthaṁ vuttaṁ,
Ppk-a Be 412,24; — °-bhāva-visiṭṭha, mfn., quali-
fied by the property of material form which is due
to the
(mere) fact of (kamma) having been created;
tasmā upādārūpaṁ idhâpi kammapaccayavibhaṅge
viya mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṁ upādārūpan ti
~aṁ upādārūpaṁ gahitan ti daṭṭhabbaṁ, Ppk-mṭ
207,1; — °-vipāk'-uppādana, n. [vipāka + uppā-
dana], generating the result of material form which
is due to the
(mere) fact of (kamma) having been
created;
yathā bījassa aṅkuruppādanaṁ pathavī-
ādīnañ ca yad upatthambhanaṁ kammassa ~aṁ
āhārādīnaṁ tad upatthambhanaṁ, Vibh-mṭ 7,14; —
°-saṅkhāta, mfn., designated (by the expression)
material form which is due to the
(mere) fact of
(kamma) having been created; paṭisandhikkhaṇe ti
-assa abyākatassa abyākataṁ paṭicca uppattidassa-
natthaṁ vuttaṁ, Ppk-a Be 412,22.