Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upādāya-rūpa

, n., late Pāli = older upādārūpa,
q. v., cf. Lamotte, Traité II 782; mahābhūtāni upādāya
pavaṭṭaṁ rūpaṁ ~aṁ, Sadd 743,6; 742,21; upādāyaṁ
eva rūpaṁ ~aṁ, As-mṭ Be 1960 141,28 ad As 300,28;
bhūtarūpaṁ upādāya nissāya pavattarūpaṁ ~aṁ,
Abhidh-av-nṭ Ce 1961 138,25 = Be 1962 I 325,17 ad
Abhidh-av 26,32* upādāya ca rūpena (split cpd., cf.
Abhidh-av-nṭ ibid. manasi ca karoti ettha vuttanayaṁ
eva); — catunnañ ca mahābhūtānaṁ ~āni catuvīsati,
Paṭis-a 109,16 (contamination of upādārūpa and upā-
dāya rūpaṁ, see upādāya 3b.); ~aṁ, Ps II 220,6 and
upādāya rūpānaṁ, 350,17 read upadārūpa, q. v.;
ifc. nīlādi-° (Abhidh-s-mhṭ Se 1922 191,12); bhūtū°
(Mp IV 176,1; Spk III 18,31; cf. bhūtūpādārūpa);
mano-viññāṇa-viññeyyo° (Moh 68,38; 69,1); ses°
(Vism 588,2; cf. Mp II 21,11).