Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upādā

, ind. (abstracted from upādāya, used as, or
as if it were, the first member of cpd.; by the ct.s some-
times seemingly misunderstood as a fem. noun; cf.

anupādā), clinging, esp. of form (rūpa) clinging to the
elements
(bhūta, dhātu); accessory;definitions:
upādiyant' eva bhūtāni, na bhūtā viya upādīyantī
ti ~ (Ee w. r. upādānā), na upādiyant' evā ti nûpādā,
As 50,9 foll. (quoted Moh 105,1, no upādā), "they cling to
the elements, but are not clung to as the elements are, this
means accessory; they do not cling, this means non-acces-
sory"
; upādiyatī ti ~, As 305,34 = Sadd 849,17; — ~
dhammā no ~ dhammā, Dhs 5,25; atthi rūpaṁ ~
atthi rūpaṁ no ~, Dhs 585 (quoted As 302,10) =
Vibh 13,1; As 303,7; yan taṁ rūpaṁ ajjhattikaṁ
taṁ ~ yan taṁ rūpaṁ bāhiraṁ taṁ atthi ~ atthi
nopādā, Dhs 586 (quoted Moh 68,13); Dhs 588; 647
(As 332,5 no-upādāniddese, Ee w. r. no-upādāna-
niddese); katamaṁ taṁ rūpaṁ ~, Dhs 596 (enume-
ration of 24 items:
Vism 444,1 foll. s. v. upādārūpa);
cattāro khandhā no ~ rūpakkhandho siyā ~ siyā
no ~, Vibh 67,26; As 305,30; navâyatanā ~ dvāya-
tanā no ~ (/'. e. phoṭṭhabbâyatana, manâyatana, cf.
enumeration of 12 āyatanas Vibh 70,1), Vibh 79,28;
nava dhātuyo (i. e. cakkhu-, rūpa-, sota-, sadda-,
ghāna-, gandha-, jivhā-, rasa-, kāya-) ~, aṭṭha dhātu-
yo no ~ (cf. enumeration of 18 dhātus Vibh 90,13)
dhammadhātu siyā ~ siyā no ~, Vibh 96,14; tīṇi
saccāni no ~ dukkhasaccaṁ siyā ~ siyā no ~, Vibh
119,27; satt' indriyā ~, Vibh 132,1 (i. e. cakkhu-,
sota-, ghāna-, jivhā-, kāya-, itthi-, purisa-, cf. Vibh
124,33 foll); ~ dhammā . . . ekena khandhena (i. e.
rūpa-) dasah' āyatanehi (i. e. cakkhu-, rūpa-, sota-,
sadda-, ghāna-, gandha-, jivhā-, rasa-, kāya-,
dhamma-) dasahi dhātūhi (i. e. same as Vibh 96,14
plus dhamma) saṁgahītā, Dhātuk 29,11; no ~
dhammā . . . tīh' āyatanehi (i. e. phoṭṭhabba-, mano-,
dhamma-) navahi dhātūhi (i. e. cakkhuviññāṇa-,
sotaviññāṇa-, ghānaviññāṇa-, jivhāviññāṇa-, kāya-
viññāṇa-, manoviññāṇa-, phoṭṭhabba-, mano-,
dhamma-) saṁgahītā, Dhātuk 29,17; cattāro (i. e.
khandhā without rūpa) [siyā] (no) ~ [siyā no~],
rūpaṁ dvidhā pi, Moh 120,38 (so read with ms. B, cf.
Vibh 67,26); ~ catuvīsati, Abhidh-av 64,8* ≠ 71,31*
(metr. for upādārūpa, q. v.); °âdiṁ vā bhayato . . .
dassanena, Th-a II 271,16 (CeEe so; Be upādiṁ); —
upādehi dhammehi, Dhātuk 35,20 (Ee so; read
upādā-, q. v.); — ifc. an-°; — °-duka, n., the couplet
concerning grasping;
~aṁ, Moh 105,3; — °-dhamma,
m., attached, accessory dhamma; ~ehi, Dhātuk 35,20
(so read with Be) - 109,29; Moh 236,30.