Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upa-rundhati

, pr. 3 sg. [ts.; cf. uparodhati], 1.
to stop, suppress, destroy; 2. to oppress, besiege;
forms: pot. 3 sg. ~eyya, ~e (Sn 916); imper. 2 sg.
~a; aor. 3 sg. ~i, 1 sg. ~iṁ; abs. ~iya (Th 525,
Sn 751), ~itvā (Ja I 358,17); pass. uparujjhati q. v.;
caus.
uparodheti q. v.; pp. uparuddha q. v.; — 1.
vitakke ~iy' attano, Th 525 (= nisedhetvā, Th-a);
manovicāre ~a cetaso, 1117 (= vārehi nirodhehi,
Th-a); mukhato ca nāsato ca assāsapassāse ~iṁ,
M I 243,6; saṁkhāre ~iya, Sn 751; mantā asmī ti
sabbam ~e, 916 (= ~eyya [Ee -ruddheyya] niro-
dheyya +, Nidd I); haḷāhaḷaṁ ~ati jīvitaṁ, Ap 47,
19 ( = nāseti, Ap-a); 584,21; upacchindatha rundhatha
~atha, Mil 313,28; nāvāya gamanaṁ ~i, Pv-a 271,28;
— 2. yo hanti ~ati (Ee parirundhati) gāmāni, Sn 118;
nagaraṁ ~i, Ud-a 124,7; Ja I 358,17; IV 133,4;
manusse ~anti pharusûpakkamā (so read) janā, Th
143 (= vibādhenti [so read], Th-a II 22,3).