Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upa-ni-sā

, f. [sa., BHS upaniṣad]; in Pāli a
semantic blend has taken place with
upanissaya, the
contracted form of which could be
*upanissā (cf. KeSe
reading at
Bv XX 6 s.v. upanisādin); — 1. sitting
down near a teacher to listen respectfully and attentively
to his words, attention
(cf. upanisīdati [A IV 387,21]
and sa-°; ct.s usually explain by words for 'cause');
2. cause, condition, basis; prerequisite
(cf. Geiger, S
Trsl. II p. 43); 3. likeness (cf. BHSD upaniṣad);
4. Npr. of various suttas; Sadd 384,15; 385,11; Abh
1125; — 1. etad-atthā ~ā etad-atthaṁ sotâvadhānaṁ
yadidaṁ anupādā cittassa vimokho ti, Vin V 164,33
= A I 198,34 (Mp) quoted Sp 105,14 (= upanisīdati
ettha phalaṁ tap-paṭibaddha-vuttitāyā ti ~ā vuccati
kāraṇaṁ paccayo ti, Sp-ṭ Be I 1960 193,21) and
Vism 13,18 ( = upanissayo, mhṭ); Vism-mhṭ Be II
1960 250,6; — 2. kā . . . khaye ñāṇassa . . . vimuttiyā
. . . ~ā, S II 30,3 — 31,24; sambodha-pakkhikānaṁ . . .
dhammānaṁ kā ~ā bhāvanāya, A IV 351,12 (= ko
upanissaya-paccayo, Mp); kusalānaṁ dhammānaṁ
. . . kā ~ā savanāya, Sn 140,5 (= kāraṇaṁ, payoja-
naṁ, Pj II); — 3. aññaṁ ~aṁ katvā, Ja VI 470,22*
(= patirūpakaṁ, ct.; taken by Geiger, on a slip, in
meaning 2
); — 4. S II 29,22 foll. and according to
uddāna A XI 3 (A V 313), XI 4 (A V 315), and
XI 5 (A V 316); — ifc. an-°; avijj'-ū°; upādān'-ū°
(S II 31,30); jāt'-ū° (31,31); taṇh'-ū° (31,29);
dukkh'-ū° (31,31); nāma-rūp'-ū° (31,27); nibb-
id'-ū
° (32,1); passaddh'-ū° (31,33); pāmojj'-ū°
(31,32); pīt'-ū° (31,32); phass'-ū° (31,28); bhav'-ū°
(31,30); yathābhūta-ñāṇa-dassan'-ū° (31,34);
lābh'-ū° (Dhp 75); viññāṇ'-ū° (S II 31,27); vimu-
tt'-ū
° (32,2); virāg'-ū° (32,1); vedan'-ū° (31,29);
sa-° (D II 217,3; S II 30,2; A I 198,26); saṅkhār'-ū°
(S II 31,26); saddh'-ū° (31,31); samādh'-ū° (31,34);
saḷāyatan'-ū° (31,28); sukh'-ū° (31,33); sotâva-
dhān'-ū
° (Sn 322); hat'-ū° (A III 19,23; IV 99,2;
V 313,22).