Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upa-ni-bandhanā

, f. (vb. noun of upaniban-
dhati), attachment, tie; ariya-sāvakassa ime cattāro
satipaṭṭhānā cetaso ~ā honti, M III 136,15; taṇhāya
sati taṇhāya ~ā hutvā, Sv 128,15; upanibandhati
etāya ārammaṇe cittan ti ~ā nāma sati, Paṭis-a 479,1;
Vism-mhṭ Be I 1960 209,9; — ifc. vaṇṭ'-ū° (D I 46,
14); — °-nimitta, n., thought-object of (mental) attach-
ment;
yathā rukkho . . . evaṁ ~aṁ, Paṭis I 171,13
(Ee two words) quoted Sp 423,7 (Ee °bandha-ni°, prob.
w. r.
); ~an ti upanibandhanāya satiyā nimitta-
bhūtaṁ kāraṇa-bhūtaṁ nāsik'aggaṁ vā mukha-
nimittaṁ vā, Paṭis-a 478,30; Vism-mhṭ Be I 1960
332,5; — °-ânisamsa, mfn. (ānisaṁsa), having attach-
ment of the mind as its advantage;
Vism 181,18 (see
s. v.
upanibandhan'-attha).