Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ī-kāra

, m. [ts.], the letter ī, the speech-sound or
syllable I
(Grr.); ni-kāra-gatassa ~assa rassattaṁ . . .
katvā, Sadd 804,18 quoting mṭ ad As 214,4-5 (niyyā-
nika from nī + √yā); ntussa to ~e, Kacc 241 =
Sadd 677,15 (nt > t before ī, e. g. gunavatī); ~-ūkārā
rassaṁ papponti, Sadd 775,17. — °tta, n. abstr., Sadd
834,1 ~aṁ āpajjati (becomes ī). — °anta, mfn., ending
in I
(Grr.); of nominal stems Kacc-v 240, Sadd
189,6 (pulliṅga), 201,25 (itthiliṅga); of verbal roots
Sadd 572,17 (ekassarā ~ā), 572,23 (an-ekassarā ~ā);
said of a number of roots with ī as anubandha,
indicating that these roots do not have forms with nasal
infix,
thus √236 vij-ī Sadd 349,14 (~o 'yaṁ dhātu,
ten' assa sa-niggahītâgamāni rūpāni na santi), √390
cit-ī 360,2, √949 ghus-ī 449,4. — °-lopa, m., elision of
ī; Sadd 612,7 a-kārâdisu paresu ~o. — °âgama, m.,
the augment
ī (ī as inserted or added letter), addition of
ī; ~o yathā sammukhī-bhūto, kaddamī-bhūtaṁ,
ekodakī-bhūtaṁ, saraṇī-bhūtaṁ, bhasmī-kataṁ, Sadd
875,3; brū ice etāya dhātuyā ~o hoti (bravīti, brūti),
835,21 (§ 1033 = Kacc 522). — °âdesa, m., the letter
ī as substitute, substitution by ī; dhātvantassa sarassa
~o ca daṭṭhabbo (phīto), Sadd 421,13.