Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


iriyan

[ā/a] (often spelled irīy°; cf. iriyati), f. n. (vb.
noun of
iriyati q. v.); in stock list of syn.s for jīvita:
jīvitan ti āyu ṭhiti yapanā yāpanā ~ā vattanā pālanā
jīvitaṁ jīvifindriyaṁ, Nidd I 42,7; 117,6; Dhs §§ 19,
82, 295 etc.; atta-bhāvassa ~aṁ vuttiṁ pālanaṁ
yapanaṁ yāpanaṁ cāraṁ vihāraṁ abhinipphādesiṁ,
Sp 147,1; īhā ~aṁ pavattanaṁ jīvitan ti ādīni pi
padāni ek'atthani, 174,28 (expl. dvīhitikā); īhī ti ~ā,
Spk III 64,22 (expl. duhitikā); — "etym." of ariya:
ariyā ti . . . an-aye na ~ato aye ~ato, Spk II 251,27
= Pj I 81,16 ≠ As 349,24 ≠ Cp-a 141,15; anariyaṁ
nihīnaṁ, ariyehi vā na ~āya anariyehi ~āya, Th-a I
129,5 (Ee wrong iriyatāya); long cpd. Pj II 568,17; —
ifc. an° (Add. 1944). iriyanā