Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


indriya-paropariyatta

, n. (abstr. of prec), the
higher or lower state, the degrees of development, of the
faculties
(indriya 2.); tathāgato para-sattānaṁ para-
puggalānaṁ ~aṁ yathābhūtaṁ pajānāti, M I 70,14
= S V 305,6 [Ee °iṁ] = A V 34,14,16 = Paṭis II
175,20 = Vibh 318,6 (Bu explains Ps II 30,2-8 etc.:
saddhâdīnaṁ indriyānaṁ para-bhāvañ ca apara-
bhāvañ ca, vuddhiñ ca hāniñ cā ti attho, and quotes
explanation
Vibh 340,5—342,8); ~e ñānaṁ, Paṭis I
3,6; 121,2—122,32; 133,3,25; II 32,11; 158,6; ~aṁ
yathābhūtaṁ ñāṇaṁ tathāgata-balaṁ, Kv 229,8; 231,
38; 232,5; in cpd. + āsayânusaya . . . , see Mhv-ṭ 2,10;
ifc. pariññāt° (Paṭis-a 630,3), — — °-ñāṇa, n., the
comprehension of i°; ~aṁ tathāgatassa tathāgata-
balaṁ, Nidd II 80,18 (Nidd-a II 54,24); indriya-paro-
pariyattassa ñāṇaṁ ~aṁ, indriyānaṁ uttamânut-
tama-bhāvānan ti attho, Paṭis-a 57,3; te satte ~ena
cakkhunā passati, 391,9; buddha-cakkhū ti ~aṁ
āsayânusaya-ñāṇañ ca, 549,28; — °-niddesa-vaṇ-
ṇanā, title of Paṭis-a 391,3—394,15.