Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


itthaṁ

(before vowels itth'), ind. [ts.], thus, in
this way;
Abh 1158c; Kacc-v 234, 401 = Rūp 406,
p. 170,14; Bālāv §22, p. 41,14; Mogg-v IV 121 =
Pds 338; Sadd 676,22; 686,26—687,2; 805,23—806,8;
itthan ti nidassan'atthe nipāto, iminā pakārenā ti
attho, Ap-a 238,23; — evam pi te mano ~ pi te mano
iti pi te cittaṁ, D I 213,27 foll. (Sv 389,20) = III
103,23 foll. = A I 170,31 foll. = Paṭis II 227,13 foll.
(ekavidhe pi citte nāna-ppakāra-paridīpanaṁ, Paṭis-a
692,23), quoted Sadd 896,11; ~' asmī ti hoti, ~ san
(= siyan) ti hoti, ~ bhavissan ti hoti, A II 212,13 foll.
(Mp III 206,21); cf. Vibh 392,23 foll. (Vibh-a 514,1
foll.) and Moh 222,11 foll.; quoted Ps I 220,1,3; . . . ti,
~' eke . . . paññāpenti, D I 34,10 foll. (~' eke, evam
eke ti attho, Sv 120,16) ≠ 180,6 foll. = Vibh 383,30
foll.; . . . ti, ~' eke abhivadanti, M II 228,16 foll. =
233,14 foll. = Vibh 378,17 foll.; ... iti vadaṁ ~' eke
apasādeti (ussādeti), M III 231,31 (evaṁ . . . ekacce
puggale apasādeti, Ps V 31,9); ~' etaṁ dvayaṁ, S II
24,2,7 (= evaṁ, Spk II 38,30) = IV 68,1,23 = 69,9;
~' ete pi dhammā calā c'eva, 68,16 = 69,3; bhikkhu
cakkhună rūpaṁ disvā manāpaṁ "~* etan" ti pajā-
nāti, 115,14 foll. (evam etaṁ, manāpam etaṁ, Spk II
396,23); ~ taṁ mun[ī/i]saṁ avoca: ". . . , Dāṭh IV 35;
first word of paragraph or stanza, referring to what
precedes:
D I 59,9; Dāth IV 56; V 18; 21; Jina-c 194;
Mhv LXIX 38; LXXX 74; 80; LXXXII 53, etc.;
Nāmar-p 614; 717; 763; 749; 848, etc.; — ~ sudaṁ,
opening colophon after (series of) stanza(s): ~ ~ āyasmā
Subhūti thero gātham abhāsitthā ti, after Th 1; other
instances: after
Th 2—7; 122; 124; 1208; 1279; Thī
1; 2; Sn 342 (evam evā ti vuttaṁ hoti, Pj II 344,14);
Cp p. 103,10; Ap 6,17 etc. (Ap-a 127,21 etc.); Dhp-a III
118,1.