Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ajjhārūḷha

[pp. of ajjhārūhati q. v.], (a) in a
passive sense:
yehi (scil. ajjhārūhehi) ~ā rukkhā
obhaggobhaggā vipatitā senti, SN V 96,7; — (b) in
an active sense
: ~âbhivaḍḍhanti brahantam pi vanas-
patiṁ, Ja III 399,3* (scil. ajjhārūhā rukkhā, ib. 14'),
cf. Mp ad AN III 63,12. — Ifc. v. an°.