Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ajjhattika

, mfn. [from ajjhattaṁ, q. v.; sa. ādhyāt-
mika], 'belonging to one's self (opp. bāhira), Vism
450,26 (cakkhādi-pañcavidhaṁ attabhāvaṁ adhikicca
pavattattā ~aṁ); SN I 73,2 (bāhirā h'esā rakkhā,
n'esā rakkhā ~ā): (a) belonging to the body or indivi-
duality:
~assā upādāya, AN II 212,9 = Vibh 392,20
(= ~aṁ khandha-pañcakaṁ upādāya, Mp, Vibh-a;
quoted Ps I 219,27); tayo khandhā bāhirā, viññāṇa-
kkhandho ~o, Vibh 67,24; rūpaṁ ~aṁ, Vibh 13,12;
Dhs 673; 751; — paṭhavī-dhātu siyā ~ā siyā bāhirā,
MN I 185,14-22 (quoted Vism 348,3l); 421,33 = AN
II 164,28 (+ āpodhātu, etc.; Mp); Vibh 82,5; dvādasa
dhātuyo ~ā, Vibh 96,13; — cha ~āni āyatanāni
(ɔ: cakkhāyatanaṁ . . . manāyatanaṁ, opp. cha
bāhirāni ā° ɔ: rūpâyatanaṁ . . . dhammâyatanaṁ),
MN III 216,9; Khp IV 6 (quoted As 46,12); DN III
243,14 (Sv); AN V 52,31; MN III 32,3; châyatanā
~ā, châyatanā bāhirā, Vibh 79,27; their assāda: SN
IV 7,2 foll. (Spk); they are dukkhaṁ ariyasaccaṁ,
SN V 426,8 (cf. Vibh 119,25); they are styled piyarūpa-
sātarūpaṁ, It 114,12 (It-a), αndvaṇo, MN II 260,15,
eko anto, AN III 400,25;— pañcannaṁ viññāṇānaṁ
vatthū ~ã, Vibh 319,25; — ~aṁ cakkhuṁ apari-
bhinnaṁ hoti . . ., MN I 190,20 foll.; cha indriyã
~ā, Vibh 131,41; — ~ā dhammã, Dhs p. 5,24;
1530; ~o lobhacoro, Dhp-a l 312,10 (Ed. ajjhan-
tiko); — n. — cittaṁ, Nidd I 346,24. — (b) inte-
grant, indispensable, in
~aṁ aṅgaṁ (conditio sine qua
non
): It 9,13; SN V 101,17; AN I 16,23 (Mp: niya-
kajjhattavasena). — (c) belonging to one's own house
or relationship,
~aṁ janaṁ, Ja III 402,21'; ~o
ekapitaro, Ja VI 446,2'; (cf. ajjhatta-bhātika, aj-
jhattika-saṅgaha). — — °-kammaṭṭhāna, n., one's
own
(special) spiritual exercise, Dhp-a I 375,14 (~aṁ
sammasanto); II 226,18 (do.). —- °-karaṇa, n., a
personal instrument
(e. g. the eye), Clough, Pali
Gr. p.
133,21, cf. Sadd III 552; Rūp 287b. — °-dāna,
n., a gift of something of one's self (one's own body),
Ja IV 402,11. — °-duka, n., a chapter of Dukap,
Tikap 337,9. — °-bāhira, mfn., — ajjhatta-bāhira,
MN I 61,12 (Ps); III 32,28; 63,1s; Dhp-a I 158,24;
Mil 69,2; Nett 191,17 (Nett-a); Vism 368,25. —
°-vatthu, n., an object forming part of one's self
(Ghilders, cf. Ja IV 402,12). — °-vatthuka, mfn.,
having its physical base in the interior, individual,
Vibh
307,16; 319,24 (scil. viññāṇa). — °-vera, n., enmity
(malice) from within (one's self), i. e. from fear of
revenge
(opp. bāhira-vera), Spk II 93,17; 94,3 ( =
ajjhatta-vera, ib. &). — °-saṁgaha, m., kindliness
to one's own people,
Ja III 402,26 (opp. āgantuka-s°).
— °-santati, f., personal subsistence, Ps I 209,8. —
[°-sutta, n., = SN III 180—1.]