Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ajjhatta

, mfn., from ajjhattaṁ, ind. (q. v.),
attracted by nouns in certain formulas: pl
~ā dhammā,
bahiddhā dhammā, ajjhatta-bahiddhā dhammā, Dhs
p. 2,17 (As 46,3 foll.), 1044-46; ~ ā kāmā, Nidd I l,is;
vedanā~ā, Vibh 3,29; acc ~e dhamme, Vibh 327,42
(but bahiddhā dhamme, ib. 328,4); f. sg. sabbā va
paññā siyā ~ā, siyā bahiddhā . . ., Vibh 327,39
(Vibh 3,8); m. sg. vedanākkhandho atthi ~o, atthi
bahiddho . . . Vibh 17,22 (cf. ~aṁ saṁyojanaṁ, ib.
361,14), etc.; Abh 1040 takes ~aṁ as subst, n.,
~aṁ sasantāne visaye gocare. — Ifc. v. ajjhatta°,
gocara°, niyaka°, visaya°