Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


abhiññā

, f. [sa. abhi-jñā, verbal noun of abhijā-
nāti (1)], 1. 'higher or supernatural knowledge'', intui-
tion;
(cf. S. Lindquist, Siddhi und abhiññā, Uppsala
1935 & Vism 373-435; Abhidh-av 104-111; Abhidh-s-
abhiññātāva pavattā paññā ~ā ti vuccati, As 182,34 (cf.
183,3) = Vism 86,34 (cf. 87,1); ~ā + pariññā, pahā-
nam, bhāvanā, sacchikiriyā, Nett 19,34-20,3; acc.
~aṁ uppādentassa, Vibh 324,26; dat. ~āya, frequent
in the phrase:
(ekanta-)nibbidāya virāgāya nirodhāya
upasamāya ~āya sambodhāya nibbānāya saṁvattati
(or saṁvattanti), sometimes preceded by the same
phrase in neg. form
, DN I 189,(i)-14; II 285,18; III
131,17; 137,1; MN I 431,34; 1182,29; III 113,27;
SN II 223,21; V 179,17-25; 255,19; 361,23; 438,17;
AN I 30,6; V 217,26; 238,20; Ud 36,13; do. na
nibbidāya, etc, samvattati, AN III 325,29 foll.;
do. in the phrase
upasamāya ~āya sambodhāya
nibbānāya saṁvattati, Vin I 10,16; MN III 230,14;
SN IV 331,9; V 80,1; 81,13 (quoted Ud-a 61,1); 421,9
(Spk); do. ~āya sambodhāya nibbānāya saṁvattati,
Vibh 228,4 foll.; — rāgassa, etc. . . . ~āya pariññāya
parikkhayāya, etc. . . . dve dhammā bhāvetabbā
(scil. samatho ca vipassanā ca), AN I 100,1
SN V 241,1 (imesaṁ [pañcannaṁ uddhambhāgiyā-
naṁ saṁvojanānaṁ] . . . ~āya, scil. pañc' indriyāni
bhāvetabbāni) ≠ 247,23; 251,1; 292,15; SN V 247,1
(imāsaṁ . . . esanānaṁ ~āya, etc); °atthāya, Saddh
470; gen. ~āya, Paṭis II 156,27-30; loc. uppannāya
~āya, Vibh 324,28; pl. ~āyo, Vism 371,28; instr.pl.
~āhi, Dhp-a II 49,6; gen.pl. ~ānaṁ, Abhidh-av
91,29*; — the five supernatural faculties (pañcâbhiññā)
viz. iddhi-vidhā (or °vidhaṁ), dibba-sotaṁ, para-
citta-vijānanā, pubbenivāsânussati, dibba-cakkhu
[this last in Vibh 334,13 given as sattānaṁ cutû-
papāte ñāṇaṁ], see Abhidh-s 43,23-25* (cf. Paṭis I
111—115);' SN II 216,32-222,5 (pañcannam ~ānam
evaṁ peyyālo); Mil 221,15 (pañcâbhiññāyo nibbat-
tetvā brahmalokûpago ahosi); cf. DN Trsl. I p. 59; —
the six abhiññās (cha ~ā) are = pañcâbhiññā with
addition of
āsavānaṁ khaye ñānaṁ, see Vibh 334,11
foll. (cf. SN II 121,14 foll. ≠. 126,10 foll.; SN Trsl, by
Geiger II p. 165—66); cha me ~ā sacchikatā, Thī 71
= 228 = 233 ≠ 516; DN III 281,13; SN II 217,19
= 222,10; Dhp-a IV 30,14; Sās 73,13; Vism 5,13
(~ pāpuṇāti); Paṭis I 35,1; cha ~āyo vitthăre-
tabbā [sicl], SN V 282,10; acc. pl. aññe ~ā appenti,
Ap 3,6; instr, chahi ~āhi samannāgato puggalo chaḷ-
abhiñño, Pp 14,10; chahi ~āhi saddhim arahattaṁ
pāpuṇi, Sās 54,1; gen. channaṁ ~ānaṁ, Nidd I 143,17
(= iddhividhâdīnaṁ, Nidd-a); loc. chasu ~āsu va-
sībhāvaṁ pāpuṇāti, Mil 214,18; 264,1; — sattâ-
bhiññā, pl. = cha abhiññā + anāgataṁsa-ñāṇa:
Abhidh-av 108,4*; gen. sattannaṁ ~ānaṁ, ib. 5*;
111,29* (cf. Vism 429,26: satta abhiññā-ñāṇāni) —
ifc v. āsavakkhayâ° (Ps I 164,14), kriyâ° (Abhidh-av
45,28*), chal-° (Mil 359,1; 369,18), jhānâ° (Ja III
396,31; 450,18), pañcâ° (see above), magga-phala-
vijjâ
° (Pj II 110,30), maggâ° (Abhidh-s 19,26*),
muṇḍâ°-kathā (Ps I 164,17), rūpârūpabhavâ°
(Saddh 228), lokikâ° (Dhp-a I 292,7; Vism 373,7-23),
lokiya-pañcâ° (Ps I 164,15); sabbâbhiññā-bala-
ppatta
(mfn. Ap 322,10); do. in adj. cpd.s, v. adhi-
gatâ
°, khippâ°, (AN II 149,10; Nett 7,17), chal-° (Vin
III 88,1), dandhâ° (AN II 149,9; Nett 7,16), pañcâ°
(Pj II 421,3), bhiyyatarâ° (Sv (III) 878,19), mahâ°
(SN II 139,18), ° (Mhv LII 38; Abhidh-av 104,9*).
— 2. common apprehension or opinion; only ifc. v.
yathâbhiññaṁ (ind. Ja V 365,10* = yathāruciṁ,
Ct., cf. sa. yathâbhijñāyaṁ), —3. mark, name, ap-
pellation
(cf. abhiññāṇa); only ifc. v. kimabhiñña,
mfn. (Ja VI 126,3*).