Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


abhijjhālu

, mfn. (from abhijjhā + suffix (ā)lu;
Buddh.sa. abhidhyālu, Divy 301,24, Abhidh-k-v-Trsl.
IV 136 n 4; cf. Whitney § 1227, b), covetous; Kacc-v
361 (abhijjhā assa pakati: abhijjhālu, abhijjhā-bahulo
vā) ≠ Sadd 790,19; m.'sg. ~u (pānâtipātī+), DN
III 82,10; MN I 287,1 foll.; 313,17 foll.; II 86,9
foll.; 149,19 foll.; 179,22; III 49,32; 209,24; SN
IV 343,6; AN I 268,29; 298,34; 1159,25; 220,10;
abhijjhālu92,21; ~u kho panâyam āyasmā, AN V 163,17; ~u
kāmesu tibba-sārāgo vyāpannacitto, SN III 93,14 =
It 90,1; 91,2; ~uṁ, AN II 30,14; gen. sg. ~ussa
abhijjhā pahīyetha, MN I 282,7 foll.; f. sg. ~unī
(pāṇâtipātinī +), AN V 288,6; m. pl. ~ū kāmesu
tibba-sārāgā, MN I 17,32 (= parabhaṇḍāni abhi-
jjhāyana-sīlā, Ps); 42,15 (Ps: abhijjhāyantī ti ~ū);
do. ~uno pi an-° pi, DN I 139,1; SN II 168,5 (Spk);
ifc. v. an-°.